26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/71


Žaloba podaná 15. októbra 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-115/12)

2013/C 26/146

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia zamietnuť návrh na náhradu škody, ktorú mal údajne utrpieť žalobca z dôvodu zaslania listu z strany Komisie týkajúceho sa vymáhania dlhu vo výške 4 875 eur súvisiaceho s trovami konania, na ktoré žalobcu zaviazal Súd prvého stupňa vo veci T-241/03

Návrhy žalobcu

zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, návrhu z 19. júla 2011,

zrušiť zamietnutie, bez ohľadu na jeho formu, sťažnosti z 19. februára 2012, ktorá bola podaná proti rozhodnutiu zamietnuť návrh z 19. júla 2011,

quatenus oportet zrušiť správu z 12. júna 2012, vypracovanú vo francúzskom jazyku a obsahujúcu na prvej zo svojich piatich strán v pravom hornom rohu označenie „Ref. Ares (2012) 704847 — 13/06/2012“,

zaviazať Komisiu uhradiť žalobcovi sumu 5 500 eur zvýšenú o úroky vypočítané z tejto sumy v výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou, a to od 20. júla 2011 až do skutočného uhradenie danej sumy,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.