4.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 253/67


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. júna 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europol

(Vec F-119/12) (1)

((Verejná služba - Zamestnanci Europolu - Dohovor o Europole - Služobný poriadok zamestnancov Europolu - Rozhodnutie 2009/371/SVV - Uplatnenie PZOZ na zamestnancov Europolu - Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú - Zamietnutie priznania zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú))

2014/C 253/94

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Holandsko) (v zastúpení: J.-J. Ghosez, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (v zastúpení: pôvodne D. Neumann a D. El Khoury, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Arnould, D. Neumann a D. El Khoury, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Europolu o neobnovení zmluvy žalobkyne na dobu neurčitú a návrh na zaviazanie Europolu na zaplatenie rozdielu medzi odmenou, ktorú by naďalej mohla poberať v Europole, a všetkými dávkami, ktoré jej boli v skutočnosti vyplácané

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

S. Sumberaz Sotte-Wedemeijer znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky policajný úrad.


(1)  Ú. v. EÚ C 379, 8.12.2012, s. 36.