26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli (Taliansko) 7. novembra 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

(Vec C-498/12)

2013/C 26/50

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Tivoli

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Antonella Pedone

Žalovaná: Maria Adele Corrao

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 130 dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 115 z 30. mája 2002 o právnej pomoci v talianskom právnom poriadku — v rozsahu, v ktorom stanovuje, že odmena obhajcu, osoby vykonávajúcej prenesenú súdnu právomoc alebo súdneho znalca sa znižuje o polovicu — v súlade s článkom 47 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie, ktorý stanovuje, že právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti?

2.

Je článok 130 dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 115 z 30. mája 2002 o právnej pomoci v talianskom právnom poriadku — v rozsahu, v ktorom stanovuje, že odmena obhajcu, osoby vykonávajúcej prenesenú súdnu právomoc alebo súdneho znalca sa znižuje o polovicu — v súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý bol prebratý do práva Spoločenstva článkom 52 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie a článkom 6 [ZFEÚ]?