26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španielsko) 2. novembra 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Vec C-487/12)

2013/C 26/46

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vueling Airlines S.A.

Žalovaný: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 22 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (1) vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej norme (článku 97 Ley 48/1960 de Navegación Aérea), ktorá ukladá spoločnostiam poskytujúcim služby osobnej leteckej prepravy povinnosť priznať v každom prípade cestujúcim právo zaregistrovať si jeden kus batožiny bez dodatočných nákladov alebo príplatku k základnej zmluvnej cene letenky?


(1)  Ú. v. EÚ L 293, s. 3.