4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/10


Odvolanie podané 6. júna 2012: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. marca 2012 v spojených veciach T-439/10 a T-440/10, Fulmen/Rada

(Vec C-280/12 P)

2012/C 235/19

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a R. Liudvinaviciute, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. marca 2012 v spojených veciach T-439/10 a T-440/10,

s konečnou platnosťou rozhodnúť o spore a zamietnuť žaloby spoločnosti Fulmen a F. Mahmoudian proti predmetným aktom Rady,

zaviazať spoločnosť Fulmen a F. Mahmoudian na náhradu trov konania vynaložených Radou v konaní na prvom stupni a v rámci tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rada sa domnieva, že rozsudok Všeobecného súdu v uvedených veciach vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, a preto by mal Súdny dvor tento rozsudok zrušiť.

Rada tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že odvolateľka mala predložiť dôkazy na podporu odôvodnenia uloženia reštriktívnych opatrení voči spoločnosti Fulmen, a to konkrétne že táto spoločnosť sa podieľala na elektroinštalácii v jadrovom zariadení Qom/Fordow (Irán).

Po prvé Rada sa v tejto súvislosti domnieva, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že od členského štátu, ktorý navrhol označenie spoločnosti Fulmen, musel požadovať, aby predložil dôkazy a informácie, hoci tieto dôkazy pochádzajú z dôverných zdrojov. Po druhé Rada tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že mohol zohľadniť dôverné dôkazy, ktoré neboli oznámené advokátom dotknutých účastníkov konania, hoci článok 67 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu túto možnosť neupravuje.