4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 21. mája 2012 — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat

(Vec C-244/12)

2012/C 235/13

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Salzburger Flughafen GmbH

Žalovaný orgán: Umweltsenat

Vedľajší účastník konania: Landesumweltanwalt von Salzburg

Ďalší účastník konania: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni smernica Rady 85/377/EHS z 27. júna 1985 (1) zmenená a doplnená smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997 (2) (ďalej len „smernica 85/337“) vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vykonanie posúdenia vplyvov prác na infraštruktúre letiska (ktoré sa netýkajú dráhy), konkrétne vybudovania terminálu a rozšírenia areálu letiska na vybudovanie ďalších zariadení (predovšetkým hangárov, technických miestností a parkovacích miest), na životné prostredie podmieňuje iba tým, že v súvislosti s týmito prácami možno očakávať zvýšenie počtu pohybov lietadiel najmenej o 20 000 ročne?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.

Vyžaduje alebo umožňuje smernica 85/337 — v prípade neexistencie vnútroštátnych predpisov — prostredníctvom svojho priameho uplatnenia (pri zohľadnení cieľov sledovaných smernicou a kritérií uvedených v prílohe III) preskúmanie vplyvov zámeru, bližšie opísaného v otázke 1, ktorý patrí do prílohy II, na životné prostredie?


(1)  Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, s. 40; Mim. vyd. 15/001, s. 248).

(2)  Smernica Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 73, s. 5; Mim. vyd. 15/003 s. 151).