31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 98/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 16. januára 2012 — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-20/12)

2012/C 98/20

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Prejudiciálna otázka

Predstavujú dôvody vzdelanostnej politiky a rozpočtovej politiky uvedené luxemburským štátom, a to snaha o podporu zvýšenia podielu osôb s vysokoškolským diplomom, ktorý je aktuálne v medzinárodnom porovnaní vzhľadom na počet obyvateľov Luxemburska nedostatočný, teda dôvody, ktoré by boli vážne ohrozené, ak by luxemburský štát musel vyplatiť finančnú pomoc na vysokoškolské štúdiá všetkým študentom na absolvovanie ich vysokoškolských štúdií v akejkoľvek krajine sveta bez ohľadu na ich väzbu so spoločnosťou veľkovojvodstva, čo by spôsobilo neprimeranú záťaž pre rozpočet luxemburského štátu, so zreteľom na zásadu rovnosti zaobchádzania v práve Spoločenstva zakotvenú v článku 7 nariadenia č. 1612/68 (1), dôvody v zmysle citovanej judikatúry Spoločenstva, ktoré sú spôsobilé odôvodniť rozdielne zaobchádzanie vyplývajúce z povinnosti bydliska uloženej na účely získania pomoci na vysokoškolské štúdia ako luxemburským štátnym príslušníkom, tak aj štátnym príslušníkom iných členských štátov?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva (Ú. v. EÚ L 257, s. 2; Mim. vyd. 05/001; s. 15).