Vec C‑314/12

UPC Telekabel Wien GmbH

proti

Constantin Film Verleih GmbH

a

Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a s ním súvisiace práva — Informačná spoločnosť — Smernica 2001/29/ES — Webová stránka, ktorá sprístupňuje verejnosti filmové diela bez súhlasu nositeľov práva súvisiaceho s autorským právom — Článok 8 ods. 3 — Pojem ‚sprostredkovatelia, ktorých služby využíva tretia osoba na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva‘ — Poskytovateľ prístupu na internet — Uznesenie adresované poskytovateľovi prístupu na internet, ktoré mu zakazuje povoliť svojim zákazníkom prístup na webovú stránku — Vzájomné vyváženie základných práv“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. marca 2014

 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Zjavne nerelevantné otázky a hypotetické otázky položené v kontexte vylučujúcom užitočnú odpoveď – Otázky nesúvisiace s predmetom konania vo veci samej – Nedostatok právomoci Súdneho dvora

  (Článok 267 ZFEÚ)

 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Sprostredkovateľ v zmysle článku 8 ods. 3 smernice – Poskytovateľ prístupu na webovú stránku, na ktorej sa umiestňujú predmety ochrany bez povolenia nositeľa práva súvisiaceho s autorským právom – Zahrnutie

  (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 8 ods. 3)

 3. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Webová stránka, na ktorej sa umiestňujú predmety ochrany bez povolenia nositeľa práva súvisiaceho s autorským právom – Uznesenie adresované poskytovateľovi prístupu na internet, ktoré mu zakazuje povoliť svojim zákazníkom prístup na takúto webovú stránku – Podmienky a postupy – Vzájomné vyváženie základných práv – Posúdenie vnútroštátnym súdom

  (Charta základných práv Európskej únie, články 11, 16, článok 17 ods. 2 a článok 51; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 8 ods. 3)

 1.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 19 – 21)

 2.  Článok 8 ods. 3 smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá na webovej stránke verejnosti sprístupní predmety ochrany bez povolenia nositeľov práv v zmysle článku 3 ods. 2 tejto smernice, využíva služby poskytovateľa prístupu na internet osobám, ktoré si tieto predmety prehliadajú, a tohto poskytovateľa treba považovať za sprostredkovateľa v zmysle článku 8 ods. 3 uvedenej smernice.

  Poskytovateľ prístupu na internet, ktorý svojim zákazníkom umožňuje prístup k predmetom ochrany sprístupneným verejnosti na internete treťou osobou, je totiž sprostredkovateľom, ktorého služby sa využívajú na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva v zmysle článku 8 ods. 3 smernice 2001/29. Takýto záver potvrdzuje cieľ sledovaný smernicou 2001/29. Vylúčenie poskytovateľov prístupu na internet z pôsobnosti článku 8 ods. 3 smernice 2001/29 by výrazne znížilo ochranu nositeľov práv zaručenú touto smernicou.

  (pozri body 32, 33, 40, bod 1 výroku)

 3.  Základné práva priznané právom Únie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby sa formou príkazu vydaného súdom zakázalo poskytovateľovi prístupu na internet poskytovať svojim zákazníkom prístup na webovú stránku, na ktorej sa on‑line umiestňujú predmety ochrany bez povolenia nositeľov práv, pokiaľ tento príkaz bližšie nešpecifikuje, aké opatrenia má tento poskytovateľ prístupu prijať a ak poskytovateľ môže odvrátiť uplatnenie sankcií za porušenie uvedeného príkazu dôkazom, že sám prijal všetky primerané opatrenia, avšak pod podmienkou, že jednak prijaté opatrenia zbytočne nezbavujú užívateľov internetu možnosti zákonného prístupu k dostupným informáciám a že jednak tieto opatrenia majú za následok zabránenie alebo sťaženie nedovoleného prehliadania predmetov ochrany a ozajstné odradenie užívateľov internetu, ktorí využívajú služby adresáta tohto príkazu, od prehliadania týchto predmetov, ku ktorým majú prístup v rozpore s právom duševného vlastníctva, čo prináleží overiť vnútroštátnym orgánom a súdom.

  (pozri bod 64, bod 2 výroku)