ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora)

z 18. júla 2013 ( *1 )

„Ochrana spotrebiteľa — Nariadenie (ES) č. 1924/2006 — Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách — Článok 2 ods. 2 bod 6 — Pojem ‚tvrdenie o znížení rizika ochorenia‘ — Článok 28 ods. 2 — Výrobky označené ochrannými známkami alebo obchodnými značkami — Prechodné opatrenia“

Vo veci C-299/12,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (Česká republika) z 10. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 18. júna 2012, ktorý súvisí s konaním:

Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s.,

proti

Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ústřednímu inspektorátu,

SÚDNY DVOR (deviata komora),

v zložení: predseda deviatej komory J. Malenovský, sudcovia M. Safjan (spravodajca) a A. Prechal,

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

česká vláda, v zastúpení: M. Smolek a S. Šindelková, splnomocnení zástupcovia,

Európska komisia, v zastúpení: S. Grünheid a P. Němečková, splnomocnené zástupkyne,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 2 ods. 2 bodu 6 a článku 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, s. 9, korigendum v Ú. v. EÚ L 12, 2007, s. 3), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 37, s. 16, ďalej len „nariadenie č. 1924/2006“).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s., (ďalej len „Green – Swan Pharmaceuticals“) a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, ústředním inspektorátem v súvislosti s kvalifikáciou oznámenia uvedeného na obale potravinového doplnku.

Právny rámec

Právna úprava Únie

3

Článok 1 ods. 1 až 3 nariadenia č. 1924/2006 stanovuje:

„1.   Toto nariadenie harmonizuje ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení členských štátov, ktoré sa vzťahujú na výživové a zdravotné tvrdenia, aby sa zabezpečilo efektívne fungovanie vnútorného trhu pri poskytnutí vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

2.   Nariadenie sa vzťahuje na výživové a zdravotné tvrdenia pri komunikácii komerčného charakteru uvádzané na označení, pri prezentácii a v reklame potravín, ktoré sa v takejto podobe dostávajú ku konečnému spotrebiteľovi.

3.   Ochranná známka, obchodná značka alebo reklamné označenie, ktoré sa používajú na označení, pri prezentácii alebo v reklame potravín a ktoré sa môžu chápať ako výživové alebo zdravotné tvrdenia, sa môžu použiť bez vykonania povoľovacieho postupu o povolení stanovenom v tomto nariadení pod podmienkou, že sa na tomto označení, pri tejto prezentácii alebo v tejto reklame uvedie aj príslušné výživové alebo zdravotné tvrdenie, ktoré je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.“

4

V článku 2 tohto nariadenia sa nachádzajú tieto definície:

„1.   Na účely tohto nariadenia:

2.   Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

1)

‚tvrdenie‘ je každé oznámenie alebo znázornenie, ktoré nie je povinné podľa právnych predpisov Spoločenstva ani vnútroštátnych právnych predpisov vrátane obrazového, grafického alebo symbolického znázornenia v akejkoľvek podobe, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že daná potravina má osobitné vlastnosti;

5)

‚zdravotné tvrdenie‘ je každé tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím;

6)

‚tvrdenie o znížení rizika ochorenia‘ je každé zdravotné tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že konzumácia nejakej kategórie potravín, potraviny alebo jednej z jej zložiek vo významnej miere znižuje rizikový faktor výskytu ochorenia u ľudí;

…“

5

Článok 3 uvedeného nariadenia s názvom „Všeobecné zásady pre všetky tvrdenia“ stanovuje:

„Výživové a zdravotné tvrdenia sa môžu používať na označení, pri prezentácii a v reklame potravín umiestnených na trhu v Spoločenstve len vtedy, ak sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

…“

6

Podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia:

„Zdravotné tvrdenia sú povolené len vtedy, ak sú v súlade so všeobecnými požiadavkami uvedenými v kapitole II [obsahujúcej články 3 až 7] a osobitnými požiadavkami uvedenými v tejto kapitole a sú povolené v súlade s týmto nariadením a zahrnuté do zoznamu povolených tvrdení ustanovených v článkoch 13 a 14.“

7

Článok 14 nariadenia č. 1924/2006 s názvom „Tvrdenia o znížení rizika ochorenia a tvrdenia, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí“ v odseku 1 stanovuje:

„Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 písm. b) smernice 2000/13/ES je možné uviesť nasledujúce tvrdenia, ak bolo v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 15, 16, 17 a 19 tohto nariadenia povolené zahrnúť ich do zoznamu takýchto povolených tvrdení Spoločenstva spolu so všetkými nevyhnutnými podmienkami na používanie týchto tvrdení:

a)

tvrdenia o znížení rizika ochorenia;

…“

8

Článok 20 tohto nariadenia týkajúci sa registra Spoločenstva stanovuje:

„1.   Komisia zriadi a spravuje Register Spoločenstva výživových a zdravotných tvrdení o potravinách (ďalej len ‚register‘).

2.   Register obsahuje:

a)

výživové tvrdenia a podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú, ako sú uvedené v prílohe;

b)

obmedzenia prijaté v súlade s článkom 4 ods. 5;

c)

povolené zdravotné tvrdenia a podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú podľa článku 13 ods. 3 a 5, článku 14 ods. 1, článku 19 ods. 2, článku 21, článku 24 ods. 2 a článku 28 ods. 6 a vnútroštátne opatrenia uvedené v článku 23 ods. 3;

d)

zoznam zamietnutých zdravotných tvrdení aj s odôvodnením zamietnutia.

3.   Register sa sprístupní verejnosti.“

9

Článok 28 uvedeného nariadenia s názvom „Prechodné opatrenia“ v odseku 2 stanovuje:

„Výrobky označené ochrannými známkami alebo obchodnými značkami, ktoré existovali pred 1. januárom 2005, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa môžu naďalej predávať do 19. januára 2022, odkedy sa začnú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.“

Česká právna úprava

10

Článok 17 ods. 2 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v znení uplatniteľnom v spore vo veci samej stanovuje, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku sa dopustí správneho deliktu, keď:

„a)

poruší povinnosť dodržať požiadavky na bezpečnosť potravín stanovenú priamo uplatniteľnými predpismi [Spoločenstiev] upravujúcimi požiadavky na potraviny alebo

b)

iným konaním, než je uvedené v písmene a), poruší povinnosť stanovenú priamo uplatniteľnými predpismi [Spoločenstiev] upravujúcimi požiadavky na potraviny“.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

11

Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že Green – Swan Pharmaceuticals uviedla na český trh pred 1. januárom 2005 potravinový doplnok s názvom „GS Merilin“. Tento výrobok sa predával s oznámením uvedeným na obale, podľa ktorého „prípravok navyše obsahuje vápnik a vitamín D3, ktoré pomáhajú znižovať riziko vzniku osteoporózy a zlomenín“. Okrem toho národná ochranná známka GS Merilin bola v Českej republike zapísaná 29. októbra 2003.

12

V rozhodnutí z 10. novembra 2010 Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce rozhodol, že Green – Swan Pharmaceuticals uviedla na obale potravinového doplnku GS Merilin zdravotné tvrdenia v rozpore s článkom 10 ods. 1 nariadenia č. 1924/2006. Uvedený orgán z toho vyvodil, že táto spoločnosť sa dopustila správneho deliktu podľa článku 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. v znení uplatniteľnom v spore vo veci samej, a uložil jej pokutu vo výške 200000 CZK.

13

Green – Swan Pharmaceuticals podala proti rozhodnutiu Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce odvolanie, pričom najmä tvrdila, že oznámenie uvedené na obale potravinového doplnku GS Merilin nemožno považovať za „tvrdenie“ v zmysle nariadenia č. 1924/2006. Rozhodnutím zo 14. februára 2011 Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, zamietla toto odvolanie.

14

Green – Swan Pharmaceuticals podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Krajský soud v Brně. Konkrétne tvrdila, že na potravinový doplnok GS Merilin sa uplatňuje článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006, pretože toto ustanovenie odkazuje na samotné výrobky, a nie na ochranné známky alebo obchodné značky označujúce tieto výrobky. Taktiež sa odvolávala na článok 2 ods. 2 bod 6 tohto nariadenia, pričom zdôrazňovala, že v prejednávanej veci oznámenie uvedené na obale potravinového doplnku GS Merilin neuvádza ani nenaznačuje „významné“ zníženie rizikového faktora výskytu ochorenia u ľudí.

15

Rozsudkom z 21. septembra 2011 Krajský soud v Brně zamietol žalobu Green – Swan Pharmaceuticals. Tento súd sa domnieval, že oznámenie uvedené na obale potravinového doplnku GS Merilin je zdravotným tvrdením v zmysle nariadenia č. 1924/2006, a že pokiaľ ide o tvrdenia týkajúce sa zníženia rizikového faktora výskytu ochorenia, pri označovaní a prezentácii potravín možno použiť len tvrdenia, ktoré boli schválené Komisiou za podmienok stanovených v článku 14 tohto nariadenia.

16

Green – Swan Pharmaceuticals podala proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně odvolanie na Nejvyšší správní soud, pričom opätovne tvrdila, že článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006 umožňoval predaj dotknutého potravinového doplnku, keďže toto ustanovenie odkazovalo na samotné výrobky. V tomto ohľade poukázala na rozdiel v znení uvedeného ustanovenia a článku 1 ods. 3 tohto nariadenia, ktorý odkazuje na ochrannú známku alebo obchodnú značku, ktoré by mohli byť považované za výživové alebo zdravotné tvrdenie. Potravinový doplnok GS Merilin sa preto vymyká z režimu uvedeného nariadenia až do 19. januára 2022. Uvedená spoločnosť tiež tvrdí, že Krajský soud v Brně mal skúmať, či z tvrdenia uvedeného na obale potravinového doplnku GS Merilin vyplývalo „významné“ zníženie rizika ochorenia s ohľadom na znenie článku 2 ods. 2 bod 6 nariadenia č. 1924/2006.

17

Vnútroštátny súd sa domnieva, že na to, aby sa zdravotné tvrdenie považovalo za „tvrdenie o znížení rizika ochorenia“, nemusí nevyhnutne obsahovať výraz „vo významnej miere“ ani výraz podobnej povahy. V opačnom prípade by výber mierne zmeneného znenia umožňovať vymaniť sa z pôsobnosti článku 14 nariadenia č. 1924/2006.

18

Navyše z hľadiska bežného spotrebiteľa potravina, na ktorej je uvedené zdravotné tvrdenie, ktoré uvádza alebo naznačuje významné účinky na zníženie rizika ochorenia, by nebola vnímaná ako hodnotnejšia potravina než potravina bez takejto malej odlišnosti. V tomto smere register výživových a zdravotných tvrdení o potravinách podľa článku 20 nariadenia č. 1924/2006 preukazuje, že zdravotné tvrdenia o znížení rizika ochorenia, ktoré už preskúmal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a schválila Komisia, neobsahujú ani výraz „vo významnej miere“, ani nijaký iný výraz s rovnakým významom.

19

Navyše sa vnútroštátny súd domnieva, že článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006 sa vo veci samej neuplatňuje, keďže dotknuté tvrdenie nie je ani ochranná známka, ani obchodná značka v zmysle tohto ustanovenia. Vnútroštátny súd ďalej uvádza, že aj za predpokladu, že by sa toto ustanovenie uplatňovalo, výklad, na základe ktorého toto ustanovenie vylučuje z pôsobnosti tohto nariadenia všetky výrobky existujúce pred 1. januárom 2005, by nemal zmysel, keďže uvedené nariadenie upravuje označovanie potravín.

20

Za týchto okolností Nejvyšší správní soud rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.

Možno zdravotné tvrdenie ‚Prípravok navyše obsahuje vápnik a vitamín D3, ktoré pomáhajú znižovať riziko vzniku osteoporózy a zlomenín‘ považovať za tvrdenie o znížení rizika ochorenia v zmysle článku 2 ods. 2 bodu 6 nariadenia… č. 1924/2006…, hoci z neho výslovne nevyplýva, že by konzumácia tohto prípravku vo významnej miere znižovala riziko vzniku uvedeného ochorenia?

2.

Zahŕňa pojem ochranná známka alebo obchodná značka v zmysle článku 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006… aj obchodnú informáciu uvedenú na obale výrobku?

3.

Možno prechodné opatrenie uvedené v článku 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006… vykladať tak, že sa vzťahuje na (akékoľvek) potraviny, ktoré existovali pred 1. januárom 2005, alebo tak, že sa vzťahuje na potraviny, ktoré boli označené ochrannou známkou alebo obchodnou značkou a v tejto forme existovali už pred týmto dátumom?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

21

Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 2 ods. 2 bod 6 nariadenia č. 1924/2006 vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo zdravotné tvrdenie možné kvalifikovať ako „tvrdenie o znížení rizika ochorenia“ v zmysle tohto ustanovenia, musí nevyhnutne výslovne uvádzať, že konzumácia určitej kategórie potravín, určitej potraviny alebo jednej z jej zložiek „vo významnej miere“ znižuje rizikový faktor výskytu ochorenia u ľudí.

22

Na úvod treba uviesť, že „zdravotné tvrdenie“ v zmysle článku 2 ods. 2 bodu 5 nariadenia č. 1924/2006 je definované na základe súvislosti, ktorá musí existovať medzi potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím. V dôsledku toho, že uvedená definícia neposkytuje nijakú informáciu o tom, či má byť táto súvislosť priama alebo nepriama, ani o jej intenzite alebo trvaní, je potrebné pojem „súvislosť“ chápať v širšom zmysle (pozri rozsudok zo 6. septembra 2012, Deutsches Weintor, C-544/10, bod 34).

23

V rámci zdravotných tvrdení článok 2 ods. 2 bod 6 nariadenia č. 1924/2006 definuje „tvrdenie o znížení rizika ochorenia“ ako „každé zdravotné tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že konzumácia nejakej kategórie potravín, potraviny alebo jednej z jej zložiek vo významnej miere znižuje rizikový faktor výskytu ochorenia u ľudí“.

24

Z použitia slovies „naznačuje alebo vyvoláva dojem“ vyplýva, že kvalifikácia ako „tvrdenie o znížení rizika ochorenia“ v zmysle uvedeného ustanovenia nevyžaduje, aby takéto tvrdenie výslovne uvádzalo, že konzumácia určitej potraviny vo významnej miere znižuje rizikový faktor výskytu ochorenia u ľudí. Stačí, keď takéto tvrdenie môže u priemerného bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa vyvolať dojem, že zníženie rizikového faktora je významné.

25

V tomto ohľade treba uviesť, že použitie kategorickej formulácie, podľa ktorej konzumácia dotknutej potraviny zníži alebo prispeje k zníženiu takéhoto rizikového faktora, môže u spotrebiteľa vyvolať dojem významného zníženia uvedeného rizika. Za týchto podmienok, ako to uvádza vnútroštátny súd, na to, aby sa také zdravotné tvrdenie, ako je tvrdenie dotknuté vo veci samej, považovalo za „tvrdenie o znížení rizika ochorenia“, nemusí nevyhnutne obsahovať spojenie „vo významnej miere“ alebo výraz s rovnakým významom.

26

Preto treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 2 ods. 2 bod 6 nariadenia č. 1924/2006 sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo zdravotné tvrdenie možné kvalifikovať ako „tvrdenie o znížení rizika ochorenia“ v zmysle tohto ustanovenia, nemusí nevyhnutne výslovne uvádzať, že konzumácia určitej kategórie potravín, určitej potraviny alebo jednej z jej zložiek „vo významnej miere“ znižuje rizikový faktor výskytu ochorenia u ľudí.

O druhej otázke

27

Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006 vykladať v tom zmysle, že oznámenie obchodnej povahy uvedené na obale potraviny môže predstavovať ochrannú známku alebo obchodnú značku v zmysle tohto ustanovenia.

28

Podľa článku 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006 sa výrobky označené ochrannými známkami alebo obchodnými značkami, ktoré existovali pred 1. januárom 2005, ktoré nie sú v súlade s uvedeným nariadením, môžu naďalej predávať do 19. januára 2022.

29

Ďalej sa nariadenie č. 1924/2006 v zmysle svojho článku 1 ods. 2 vzťahuje na výživové a zdravotné tvrdenia v komunikácii komerčného charakteru uvádzané na označení a pri prezentácii potravín a v reklame na potraviny, ktoré sa v takejto podobe dostávajú ku konečnému spotrebiteľovi.

30

Navyše, ako uvádza článok 1 ods. 3 nariadenia č. 1924/2006, ochranná známka, obchodná značka, ako aj reklamné označenie, ktoré sú súčasťou označenia alebo prezentácie potravín, môžu predstavovať zdravotné tvrdenia.

31

Ako uvádza Komisia, hoci sa oznámenia obchodnej povahy vo všeobecnosti nemôžu považovať za ochranné známky alebo obchodné značky, nemožno vylúčiť, že takéto oznámenie uvedené na obale potraviny zároveň predstavuje ochrannú známku alebo obchodnú značku. V takom prípade takéto oznámenie môže byť ochrannou známkou alebo obchodnou značkou, len ak je samo osebe chránené príslušnou právnou úpravou. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby s ohľadom na všetky skutkové a právne okolnosti charakterizujúce vec, ktorá mu bola predložená, overil, či takéto oznámenie je takto chránenou ochrannou známkou alebo obchodnou značkou.

32

V dôsledku toho treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006 sa má vykladať v tom zmysle, že oznámenie obchodnej povahy uvedené na obale potraviny môže predstavovať ochrannú známku alebo obchodnú značku v zmysle tohto ustanovenia pod podmienkou, že je ako takáto známka alebo značka chránené príslušnou právnou úpravou. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby s ohľadom na všetky skutkové a právne okolnosti charakterizujúce vec, ktorá mu bola predložená, overil, či takéto oznámenie je takto chránenou ochrannou známkou alebo obchodnou značkou.

O tretej otázke

33

Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006 vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na všetky potraviny, ktoré existovali pred 1. januárom 2005, alebo len na potraviny označené ochrannou známkou alebo obchodnou značkou, ktoré v tejto forme existovali už pred týmto dátumom.

34

Na úvod treba pripomenúť, že predmetom nariadenia č. 1924/2006 nie sú samotné potraviny, ale výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách.

35

Preto v zmysle článku 1 ods. 3 nariadenia č. 1924/2006 sa ochranná známka alebo obchodná značka, ktoré sa používajú na označenie a pri prezentácii potravín alebo v reklame na potraviny a ktoré sa môžu chápať ako výživové alebo zdravotné tvrdenia, môžu použiť bez vykonania povoľovacieho postupu stanoveného v tomto nariadení pod podmienkou, že sa na tomto označení, pri tejto prezentácii alebo v tejto reklame uvedie aj príslušné výživové alebo zdravotné tvrdenie, ktoré je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

36

V tomto rámci, ako tvrdia česká vláda a Komisia, článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006, ktorý zavádza odchylné a prechodné opatrenie, odkazuje len na ochrannú známku alebo obchodnú značku, ktoré existovali už pred 1. januárom 2005 a ktoré možno považovať za výživové alebo zdravotné tvrdenie v zmysle tohto nariadenia. Potraviny označené takouto ochrannou známkou alebo obchodnou značkou možno naďalej predávať až do 19. januára 2022.

37

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na tretiu otázku odpovedať tak, že článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006 sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje len na potraviny označené ochrannou známkou alebo obchodnou značkou, ktoré je nutné považovať za výživové alebo zdravotné tvrdenie v zmysle tohto nariadenia, pričom uvedené potraviny v tejto forme existovali už pred 1. januárom 2005.

O trovách

38

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (deviata komora) rozhodol takto:

 

1.

Článok 2 ods. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010, sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo zdravotné tvrdenie možné kvalifikovať ako „tvrdenie o znížení rizika ochorenia“ v zmysle tohto ustanovenia, nemusí nevyhnutne výslovne uvádzať, že konzumácia určitej kategórie potravín, určitej potraviny alebo jednej z jej zložiek „vo významnej miere“ znižuje rizikový faktor výskytu ochorenia u ľudí.

 

2.

Článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006, zmeneného a doplneného nariadením č. 116/2010, sa má vykladať v tom zmysle, že oznámenie obchodnej povahy uvedené na obale potraviny môže predstavovať ochrannú známku alebo obchodnú značku v zmysle tohto ustanovenia pod podmienkou, že je ako takáto známka alebo značka chránené príslušnou právnou úpravou. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby s ohľadom na všetky skutkové a právne okolnosti charakterizujúce vec, ktorá mu bola predložená, overil, či takéto oznámenie je takto chránenou ochrannou známkou alebo obchodnou značkou.

 

3.

Článok 28 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006, zmeneného a doplneného nariadením č. 116/2010, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje len na potraviny označené ochrannou známkou alebo obchodnou značkou, ktoré je nutné považovať za výživové alebo zdravotné tvrdenie v zmysle tohto nariadenia, pričom uvedené potraviny v tejto forme existovali už pred 1. januárom 2005.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: čeština.