ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 19. decembra 2013 ( *1 )

„Smernica 96/9/ES — Právna ochrana databáz — Článok 7 ods. 1 a 5 — Právo sui generis zostavovateľa databázy — Pojem ‚reutilizácia‘ — Podstatná časť obsahu databázy — Špecifický meta‑vyhľadávač“

Vo veci C‑202/12,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof te 's‑Gravenhage (Holandsko) z 27. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 30. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním:

Innoweb BV

proti

Wegener ICT Media BV,

Wegener Mediaventions BV,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz (spravodajca), sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda,

generálny advokát: P. Cruz Villalón,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

Innoweb BV, v zastúpení: H. Elferink a A. S. M. van Leent, advocaten,

Wegener ICT Media BV a Wegener Mediaventions BV, v zastúpení: J. van Manen, advocaat,

Európska komisia, v zastúpení: J. Samnada a F. Wilman, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, s. 20; Mim. vyd. 13/015, s. 459).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Innoweb BV (ďalej len „Innoweb“) a spoločnosťami Wegener ICT Media BV a Wegener Mediaventions BV (ďalej len spoločne „Wegener“), ktorého predmetom je používanie „špecifického meta‑vyhľadávača“ spoločnosťou Innoweb prostredníctvom jej internetovej stránky, ktorý umožňuje vykonávať vyhľadávania na internetových stránkach tretích osôb, a to najmä na internetovej stránke spoločnosti Wegener, ktorá obsahuje súbory inzerátov na predaj motorových vozidiel.

Právny rámec

Právo Únie

3

Odôvodnenia 39, 42 a 48 smernice 96/9 znejú takto:

„(39)

… táto smernica usiluje zabezpečiť ochranu postavenia zostavovateľov databáz proti neoprávnenému privlastňovaniu výsledkov finančných a odborných investícií pri získavaní a zhromažďovaní obsahov ochranou celej databázy alebo jej podstatných častí proti určitým konaniam používateľa alebo konkurenta;

(42)

… osobitné právo zabrániť nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii sa vzťahuje na konania užívateľa, ktoré presahujú jeho legitímne práva, a tým poškodzujú investície, keďže právo zakázať extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej podstatných častí sa nevzťahuje iba na výrobcu parazitujúceho produktu, ktorý je na trhu, ale i na každého používateľa, ktorý svojím konaním spôsobuje značné kvalitatívne i kvantitatívne škody na investíciách;

(48)

… cieľ[om] tejto smernice… je priznanie primeranej a jednotnej úrovne ochrany databáz, ako prostriedku na zabezpečenie odmeny zostavovateľom databázy…“

4

Táto smernice má podľa jej článku 1 ods. 1 za cieľ právnu ochranu databáz v akejkoľvek forme. Pojem databáza je definovaný v odseku 2 tohto článku ako „zbierk[a] nezávislých diel, údajov alebo iných nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a individuálne prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami“.

5

V kapitole III uvedenej smernice nazvanej „Právo sui generis“ článok 7 tejto smernice, ktorý sa týka predmetu ochrany, stanovuje:

„1.   Členské štáty ustanovia pre zostavovateľa databázy, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia, alebo prezentácie jej obsahu, právo zamedziť konaniam spočívajúcim [v] extrakcii alebo reutilizácii celého obsahu databázy alebo kvalitatívne či kvantitatívne vyhodnotenej podstatnej časti z nej.

2.   Na účely tejto kapitoly:

a)

‚extrakcia‘ znamená trvalý alebo dočasný transfer celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na ďalší nosič, a to akýmkoľvek prostriedkom alebo akoukoľvek formou;

b)

‚reutilizácia‘ znamená akúkoľvek formu sprístupnenia verejnosti celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti rozširovaním duplikátov, nájmom, priamym prepojením alebo inými formami prenosu. Prvý predaj duplikátu databázy v rámci spoločenstva majiteľom práva alebo s jeho súhlasom vyčerpáva právo kontrolovať ďalší predaj tohto duplikátu v rámci spoločenstva.

Verejné vypožičiavanie nie je extrakciou alebo reutilizáciou.

5.   Opakovaná alebo systematická extrakcia alebo reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy zahrňujúca konanie, ktoré je v rozpore so zvyčajným využívaním databázy alebo ktoré neprimerane poškodzuje oprávnené záujmy zostavovateľa databázy, nie sú dovolené.“

Holandské právo

6

Smernica 96/9 bola do holandského právneho poriadku prebratá zákonom o databázach (Databankenwet) z 8. júla 1999 (Stb. 1999, č. 303).

7

Článok 2 ods. 1 tohto zákona stanovuje:

„Zostavovateľ databázy má výlučné právo povoliť toto konanie:

a)

extrakcia alebo reutilizácia celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne či kvantitatívne vyhodnotenej podstatnej časti,

b)

opakovaná alebo systematická extrakcia alebo reutilizácia kvalitatívne či kvantitatívne nepodstatných častí obsahu databázy, ak zahrňujú konanie, ktoré je v rozpore so zvyčajným využívaním tejto databázy alebo neprimerane poškodzujú oprávnené záujmy zostavovateľa databázy.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

8

Wegener poskytuje prostredníctvom svojej internetovej stránky www.autotrack.nl (ďalej len „AutoTrack“) prístup k on‑line súboru inzerátov na predaj motorových vozidiel. Tento súbor obsahuje zoznam 190000 až 200000 ojazdených motorových vozidiel a je denne aktualizovaný. Približne 40000 z týchto inzerátov sa nachádza iba na stránke AutoTrack. Zvyšné inzeráty možno nájsť takisto na iných inzertných webových stránkach. Pomocou vyhľadávača na stránke AutoTrack môže užívateľ cielene vyhľadať vozidlo na základe rôznych kritérií.

9

Innoweb ponúka prostredníctvom svojej internetovej stránky www.gaspedaal.nl (ďalej len „GasPedaal“) špecifický meta‑vyhľadávač určený na predaj motorových vozidiel. Meta‑vyhľadávač využíva vyhľadávače iných internetových stránok, pričom žiadosti svojich užívateľov o vyhľadanie presmeruje na tieto iné vyhľadávače, čím sa odlišuje od všeobecných vyhľadávačov ako napríklad Google. Označenie „špecifický“ vyhľadávač znamená, že tento vyhľadávač je špecializovaný v tom smere, že má umožniť vyhľadávanie v jednej alebo niekoľkých konkrétnych oblastiach. GasPedaal je takýmto špecifickým meta‑vyhľadávačom, ktorý slúži na vyhľadávanie inzerátov na predaj motorových vozidiel, keďže prostredníctvom jedinej žiadosti o vyhľadanie zadanej do GasPedaal môže užívateľ vykonať súčasne vyhľadávania v niekoľkých súboroch inzerátov na predaj vozidiel nachádzajúcich sa na webových stránkach tretích osôb, medzi nimi aj na stránke AutoTrack.

10

Špecifický meta‑vyhľadávač GasPedaal umožňuje vykonávať vyhľadávania v súbore AutoTrack, a to jednak na základe rozličných kritérií, ku ktorým patria okrem značky, modelu, počtu najazdených kilometrov, roku výroby a ceny aj ďalšie vlastnosti vozidla, ako najmä farba, tvar karosérie, druh používaných pohonných hmôt, počet dvier a druh prevodovky a jednak „v reálnom čase“, t. j. v okamihu, kedy užívateľ GasPedaal zadá žiadosť o vyhľadanie. GasPedaal vykoná túto žiadosť „prekladom“, t. j. preloží ju do formátu vyžadovaného vyhľadávačom AutoTrack.

11

Výsledky nájdené na AutoTrack, čiže motorové vozidlá zodpovedajúce kritériám zvoleným koncovým užívateľom, ktoré sa nachádzajú rovnako medzi výsledkami z iných webových stránok, sú zhromaždené do jedného súboru údajov, ktorý zobrazuje odkazy na všetky zdroje, v ktorých bolo toto vozidlo nájdené. Následne sa zobrazí internetová stránka so zoznamom takto získaných a zhromaždených výsledkov, ktorá obsahuje základné informácie o každom vozidle, najmä rok výroby, cenu, počet najazdených kilometrov a zmenšenú fotografiu vozidla. Táto internetová stránka je uložená na servery GasPedaal počas približne tridsiatich minút a zaslaná alebo poskytnutá užívateľovi na stránke GasPedaal vo formáte tejto stránky.

12

Celkový počet inzerátov na internetových stránkach, v ktorých GasPedaal vyhľadáva, je približne 300000.

13

GasPedaal vykoná každý deň približne 100000 vyhľadaní v AutoTrack. Približne 80 % rozličných kombinácií značiek alebo modelov nachádzajúcich sa v súbore AutoTrack je denne predmetom vyhľadávania. GasPedaal však v rámci vyhľadávania zobrazuje iba veľmi malú časť obsahu tohto súboru. Obsah týchto údajov sa v prípade každej žiadosti o vyhľadanie stanoví na základe kritérií, ktoré užívateľ zadá do GasPedaal.

14

Keďže Wegener sa domnievala, že Innoweb porušovala jej právo sui generis v súvislosti s databázami, podala na Innoweb žalobu, ktorou sa domáhala, aby bolo tejto spoločnosti nariadené ukončiť toto porušovanie, pričom v prvostupňovom konaní bolo tejto žalobe v podstate vyhovené.

15

Innoweb podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na Gerechtshof te 's‑Gravenhage.

16

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa zakladá na predpoklade, že súbor inzerátov spoločnosti Wegener predstavuje databázu, ktorá spĺňa podmienky nevyhnutné na ochranu podľa článku 7 smernice 96/9.

17

Okrem toho sa vnútroštátny súd domnieva, že v spore vo veci samej nejde o extrakciu celého obsahu databázy spoločnosti Wegener alebo jej podstatnej časti. Ani opakovaná extrakcia nepodstatných častí obsahu tejto databázy nemá takýto kumulatívny účinok, a teda nie je v rozpore s odsekom 5 uvedeného článku.

18

Za týchto okolností Gerechtshof te 's‑Gravenhage rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1.

Má sa článok 7 ods. 1 smernice [96/9] vykladať v tom zmysle, že o reutilizáciu (sprístupnenie) celého obsahu databázy (on‑line), ktorá je dostupná prostredníctvom internetovej stránky, alebo jej kvalitatívne či kvantitatívne vyhodnotenej podstatnej časti treťou osobou ide vtedy, ak táto tretia osoba verejnosti umožní pomocou špecifického meta‑vyhľadávača, ktorý poskytla, vyhľadávanie celého obsahu databázy alebo jeho podstatnej časti ‚v reálnom čase‘, a to tak, že sa vykoná žiadosť užívateľa o vyhľadanie, ktorá sa ‚preloží‘ do mechanizmu vyhľadávania internetovej stránky, ktorá databázu sprístupnila?

2.

V prípade zápornej odpovede, je odpoveď iná, ak táto tretia osoba po tom, ako získa výsledky hľadaného výrazu, sprostredkuje alebo zobrazí každému používateľovi minimálnu časť obsahu databázy vo formáte svojej vlastnej internetovej stránky?

3.

Je odpoveď na [prvú a druhú] otázku iná v prípade, ak tretia osoba vykonáva spomenuté úkony nepretržite, denne pomocou svojho vyhľadávača vyhľadá celkovo 100000‚preložených‘ hľadaných výrazov a získané výsledky poskytne rôznym užívateľom opísaným spôsobom?

4.

Má sa článok 7 ods. 5 smernice [96/9] vykladať v tom zmysle, že opakovaná a systematická reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy zahŕňajúca konanie, ktoré je v rozpore so zvyčajným využívaním databázy alebo ktoré neprimerane poškodzuje oprávnené záujmy zostavovateľa databázy, nie je dovolená, alebo v tejto súvislosti postačuje opakovaná alebo systematická reutilizácia?

5.

Ak je nutná opakovaná a systematická reutilizácia:

a)

Aký je význam výrazu ‚systematická‘?

b)

Ide o systematickú reutilizáciu, ak sa reutilizácia opiera o elektronické spracovanie dát?

c)

Je dôležité, že sa pri tom používa špecifický meta‑vyhľadávač, a to spôsobom, ktorý bol opísaný vyššie?

6.

Má sa článok 7 ods. 5 smernice [96/9] vykladať v tom zmysle, že zákaz, ktorý je v ňom stanovený, neplatí, ak tretia osoba opakovane, prostredníctvom svojho meta‑vyhľadávača, poskytuje jednotlivým užívateľom len nepodstatné časti obsahu databázy?

7.

V prípade kladnej odpovede, platí to aj v prípade, ak má opakovaná reutilizácia týchto nepodstatných častí kumulatívny účinok, takže sa jednotlivým užívateľom celkovo poskytne podstatná časť obsahu databázy?

8.

Má sa článok 7 ods. 5 smernice [96/9] vykladať v tom zmysle, že v prípade nedovolených konaní, ktoré vedú k tomu, že sa verejnosti v dôsledku kumulatívneho účinku reutilizácie poskytne celý obsah chránenej databázy alebo jeho podstatná časť, sú podmienky upravené [v tomto článku] splnené, alebo treba navyše uplatniť a dokázať, že tieto konania sú v rozpore so zvyčajným využívaním databázy alebo neprimerane poškodzujú oprávnené záujmy zostavovateľa databázy?

9.

Treba vychádzať z toho, že vklad osoby, ktorá databázu zostavila, bol značne poškodený, ak došlo k vyššie uvedeným konaniam?“

O prejudiciálnych otázkach

19

Na úvod je potrebné poukázať na to, že tieto otázky sú v podstate zamerané na zistenie, či prevádzkovateľ špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, uskutočňuje činnosť podliehajúcu článku 7 ods. 1 alebo 5 smernice 96/9, v dôsledku čoho môže zostavovateľ databázy, ktorý spĺňa kritériá stanovené v tomto odseku 1, zabrániť tomu, aby táto databáza bola bez protiplnenia zahrnutá do služby špecifického meta‑vyhľadávača.

20

Podľa článku 7 ods. 1 smernice 96/9, ktorého výklad je predmetom prvej až tretej otázky, môže zostavovateľ databázy zamedziť reutilizácii celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti.

21

Podľa článku 7 ods. 5 uvedenej smernice, ktorého výklad je predmetom štvrtej až deviatej otázky, naproti tomu nie je dovolená reutilizácia nepodstatných častí obsahu chránenej databázy, ak je táto reutilizácia opakovaná alebo systematická a ak zahŕňa konanie, ktoré je v rozpore so zvyčajným využívaním tejto databázy alebo ktoré neprimerane poškodzuje oprávnené záujmy zostavovateľa databázy.

22

Ochrana priznaná týmito ustanoveniami je však v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 96/9 vyhradená databáze, ktorá spĺňa presné kritérium, a to že vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia, alebo prezentácie jej obsahu. Z bodu 16 tohto rozsudku pritom vyplýva, že položené otázky vychádzajú z predpokladu, podľa ktorého dotknutý súbor inzerátov na predaj motorových vozidiel vo veci samej spĺňa túto podmienku.

O prvej až tretej prejudiciálnej otázke

23

Prvou až treťou prejudiciálnou otázkou, ktoré treba skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 7 ods. 1 smernice 68/9 má byť vykladaný v tom zmysle, že prevádzkovateľ špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, uskutočňuje reutilizáciu celého obsahu databázy, ktorú jeho služba zahŕňa, alebo jej podstatnej časti.

24

Na účely odpovede na túto otázku treba po prvé pripomenúť podstatné znaky špecifického meta‑vyhľadávača a jeho fungovanie, ktoré vyplývajú zo spisu predloženého Súdnemu dvoru a ktoré navyše prísne rozlišujú medzi špecifickým meta‑vyhľadávačom a všeobecným vyhľadávačom založenom na algoritmoch, akými sú napríklad vyhľadávače Google alebo Yahoo.

25

Na jednej strane z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že špecifický meta‑vyhľadávač, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, nie je vybavený vlastným vyhľadávačom, ktorý by prehľadával iné internetové stránky. Naopak pri vykonávaní žiadosti o vyhľadanie využíva vyhľadávače databáz, ktoré jeho služba zahŕňa, ako bolo uvedené v bode 9 tohto rozsudku. Špecifický meta‑vyhľadávač „v reálnom čase“ preloží žiadosti svojich užívateľov o vyhľadanie a zašle ich do týchto vyhľadávačov, čím sa prehľadajú všetky údaje uvedených databáz.

26

Na druhej strane z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že špecifický meta‑vyhľadávač, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, ponúka výhody podobné výhodám samotných databáz, pokiaľ ide o formulovanie žiadosti o vyhľadanie výrazu a zobrazenie výsledkov, keďže jediným zadaním umožňuje prehľadať niekoľko databáz, ako sa uvádza v bodoch 9 a 10 tohto rozsudku. Rovnako ako databáza, aj vyhľadávací formulár špecifického meta‑vyhľadávača, do ktorého koncový užívateľ zadáva žiadosť o vyhľadanie, obsahuje rozličné políčka umožňujúce tomuto užívateľovi spresniť vyhľadávanie na základe viacerých kritérií, ktoré majú výsledky spĺňať. Okrem toho tak prostredníctvom databázy, ako aj špecifického meta‑vyhľadávača sa výsledky zobrazujú podľa určitých kritérií vo vzostupnom alebo zostupnom poradí, podľa toho, ako si koncový užívateľ zvolí.

27

Pokiaľ ide, po druhé, o činnosť prevádzkovateľa špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, ktorá musí byť kvalifikovaná s ohľadom na článok 7 ods. 1 smernice 96/9, je potrebné pripomenúť, že prvá otázka súvisí s ponukou tohto prevádzkovateľa umožniť verejnosti, aby prostredníctvom tohto špecifického meta‑vyhľadávača uskutočňovala „v reálnom čase“ vyhľadávania v celom obsahu databázy alebo v jej podstatnej časti tak, že sa žiadosť koncového užívateľa o vyhľadanie „preloží“ do vyhľadávača databázy.

28

Toto vymedzenie relevantnej činnosti uvedeného prevádzkovateľa zohľadňuje skutočnosť, že vykonanie príslušnej žiadosti o vyhľadanie prostredníctvom špecifického meta‑vyhľadávača, vrátane zobrazenia nájdených výsledkov koncovému užívateľovi, prebieha automaticky podľa programu uvedeného meta‑vyhľadávača a bez toho, aby v tomto štádiu dochádzalo k zásahu zo strany prevádzkovateľa. V tomto štádiu vykonáva činnosť iba koncový užívateľ, ktorý zadáva žiadosť o vyhľadanie.

29

Naopak činnosť, ktorú prevádzkovateľ špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, naozaj uskutoční, nastane pred konaním koncových užívateľov a pred vykonaním príslušnej žiadosti o vyhľadanie. Ide totiž o sprístupnenie špecifického internetového meta‑vyhľadávača, ktorý má preložiť zadané žiadosti koncových užívateľov o vyhľadanie do vyhľadávačov databáz, ktoré dotknutá služba vyhľadávača zahŕňa.

30

V dôsledku toho treba po tretie preskúmať, či táto činnosť spadá pod článok 7 ods. 1 smernice 96/9, čo vyžaduje, aby bola uvedená činnosť „reutilizáciou“ v zmysle odseku 2 písm. b) tohto článku 7 a aby sa týkala celého obsahu dotknutej databázy alebo jej podstatnej časti.

31

Pokiaľ ide o pojem „reutilizácia“ v zmysle článku 7 ods. 2 písm. b) smernice 96/9, tento pojem je v tomto ustanovení definovaný ako „akákoľvek forma sprístupnenia verejnosti celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti rozširovaním duplikátov, nájmom, priamym prepojením alebo inými formami prenosu“. Odkaz na podstatnú časť databázy, ktorá je predmetom reutilizácie, však nie je súčasťou definície tohto pojmu ako takého (pozri rozsudok z 9. novembra 2004, The British Horseracing Board a i., C-203/02, Zb. s. I-10415, bod 50).

32

Keďže sa pojem reutilizácia použil v odsekoch 1 a 5 uvedeného článku 7, je potrebné ho vykladať v celkovom kontexte tohto článku (pozri v tomto zmysle k pojmu „extrakcia“ rozsudok z 9. októbra 2008, Directmedia Publishing, C-304/07, Zb. s. I-7565, bod 28).

33

Použitie výrazu „akákoľvek forma sprístupnenia verejnosti“ v článku 7 ods. 2 písm. b) smernice 96/9 ukazuje, že normotvorca Spoločenstva priznal pojmu reutilizácia široký význam (pozri v tomto zmysle rozsudky The British Horseracing Board a i., už citovaný, bod 51, ako aj z 18. októbra 2012, Football Dataco a i., C‑173/11, bod 20).

34

Priznanie takéhoto širokého významu pojmu reutilizácia je potvrdené aj cieľom sledovaným normotvorcom Spoločenstva pri zavedení práva sui generis (pozri v tomto zmysle k pojmu extrakcia rozsudok Directmedia Publishing, už citovaný, bod 32).

35

Súdny dvor, ktorý sa opieral o viacero odôvodnení smernice 96/9, najmä o odôvodnenia 39, 42 a 48, už rozhodol, že týmto cieľom je podporiť zavedenie systémov ukladania a spracovania údajov, a tak prispieť k rozvoju informačného trhu v kontexte poznačenom exponenciálnym rastom objemu údajov, ktoré sú vytvárané a spracovávané každý rok vo všetkých sektoroch činnosti (pozri najmä rozsudky The British Horseracing Board a i., už citovaný, body 30 a 31; z 9. novembra 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Zb. s. I-10365, bod 33, ako aj z 1. marca 2012, Football Dataco a i., C‑604/10, bod 34).

36

Na tieto účely má ochrana prostredníctvom práva sui generis zabezpečená smernicou 96/9 za cieľ zaručiť osobe, ktorá sa chopila iniciatívy a znášala riziko poskytnutia podstatného vkladu v zmysle ľudských, technických a/alebo finančných zdrojov na účely vytvorenia a zabezpečovania fungovania určitej databázy, odmenenie tohto vkladu prostredníctvom jej ochrany proti nedovolenému privlastneniu si jej výsledkov (pozri rozsudky The British Horseracing Board a i., už citovaný, body 32 a 46; Fixtures Marketing, už citovaný, bod 35, ako aj Directmedia Publishing, už citovaný, bod 33).

37

S prihliadnutím na tento účel treba pojem „reutilizácia“ v zmysle článku 7 smernice 96/9 vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť spočívajúcu vo verejnom sprístupnení výsledkov vkladu zostavovateľa databázy bez jeho súhlasu, ktorým je zostavovateľ databázy ukrátený o príjmy, ktoré by mu mali zabezpečiť navrátenie jeho vkladu (pozri rozsudok The British Horseracing Board a i., už citovaný, bod 51). Uvedený pojem sa teda vzťahuje na akékoľvek nepovolené konanie, ktoré spočíva vo verejnom šírení celého chráneného obsahu databázy alebo jej podstatnej časti (pozri rozsudky The British Horseracing Board a i., už citovaný, bod 67; z 5. marca 2009, Apis‑Hristovich, C-545/07, Zb. s. I-1627, bod 49, ako aj z 18. októbra 2012, Football Dataco a i., už citovaný, bod 20). Povaha a forma použitého prostriedku sú v tejto súvislosti irelevantné (rozsudok z 18. októbra 2012, Football Dataco a i., už citovaný, bod 20).

38

Druhá časť definície uvedenej v článku 7 ods. 2 písm. b) smernice 96/9, t. j. „rozširovaním duplikátov, nájmom, priamym prepojením alebo inými formami prenosu“ a predovšetkým možnosť „iných foriem prenosu“, takisto umožňuje široký výklad tejto definície na základe cieľa tohto článku 7 spomenutého v bodoch 35 a 36 tohto rozsudku.

39

Pokiaľ ide o činnosť prevádzkovateľa špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, ktorá je relevantná v prejednávanej veci, a to sprístupnenie takéhoto meta‑vyhľadávača na internete určeného na prekladanie žiadostí o vyhľadanie zadaných koncovými užívateľmi do tohto vyhľadávača, do vyhľadávačov, ktoré služba uvedeného meta‑vyhľadávača zahŕňa, treba pripomenúť, že táto činnosť sa neobmedzuje iba na to, aby sa užívateľovi oznámilo, v ktorých databázach sa nachádzajú informácie o určitej oblasti.

40

Cieľom tejto činnosti je totiž poskytnúť každému koncovému užívateľovi nástroj umožňujúci preskúmať všetky údaje nachádzajúce sa v chránenej databáze a poskytnúť tak prístup k celému obsahu tejto databázy iným spôsobom než spôsobom stanoveným zostavovateľom uvedenej databázy, pričom sa tu použije vyhľadávač databázy a budú ponúknuté rovnaké výhody vyhľadávania ako ponúka samotná databáza, ako to vyplýva z bodov 25 a 26 tohto rozsudku. Koncový užívateľ pri vyhľadávaní údajov už nemusí navštíviť internetovú stránku príslušnej databázy, ani jej domovskú stránku, a ani jej vyhľadávací formulár, keďže v jej obsahu môže vyhľadávať „v reálnom čase“ prostredníctvom internetovej stránky špecifického meta‑vyhľadávača.

41

V súvislosti s uvedenou činnosťou prevádzkovateľa špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, existuje riziko, že by zostavovateľovi databázy mohli uniknúť príjmy, najmä príjmy z reklamy na jeho internetovej stránke, a bol by tak ukrátený o príjmy, ktoré by mu mali zabezpečiť navrátenie jeho vkladu do vytvorenia a zabezpečenia fungovania databázy.

42

Keďže totiž koncový užívateľ už nemusí navštíviť domovskú stránku a vyhľadávací formulár databázy, je možné, že zostavovateľ tejto databázy získa menej príjmov z reklamy objavujúcej sa na tejto domovskej stránke alebo na uvedenom vyhľadávacom formulári, predovšetkým preto, že pre subjekty, ktoré si želajú umiestniť reklamu on‑line, sa môže zdať rentabilnejšie umiestniť túto reklamu na internetovej stránke špecifického meta‑vyhľadávača ako na niektorej z databáz, ktoré tento meta‑vyhľadávač zahŕňa.

43

Navyše pokiaľ ide navyše o databázy obsahujúce inzeráty, predajcovia sa môžu rozhodnúť umiestňovať svoje inzeráty iba v jednej databáze, a to vzhľadom na možnosť súčasného vyhľadávania vo viacerých databázach prostredníctvom jedného špecifického meta‑vyhľadávača a zisťovanie duplicitných výsledkov vyhľadávania týmto meta‑vyhľadávačom, čím sa databázy stávajú menej rozsiahle, a tým aj menej atraktívne.

44

Len tá skutočnosť, že na účely získania všetkých informácií o výsledku nájdenom v databáze, t. j. v prejednávanej veci všetkých informácií o vozidle uvedenom v inzeráte, je v zásade aj tak nevyhnutné sledovať hyperlink odkazujúci na pôvodnú stránku, na ktorej bol výsledok nájdený, nemôže vylúčiť, že existuje uvedené riziko, že on‑line sprístupnenie špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, ukráti zostaviteľa dotknutej databázy o príjmy.

45

Informácie zobrazené špecifickým meta‑vyhľadávačom totiž jednak umožňujú koncovému užívateľovi v určitej miere uskutočniť výber medzi nájdenými výsledkami a dôjsť k záveru, že nie je potrebné získať viac informácií o konkrétnom výsledku. Okrem toho je možné, že sa koncový užívateľ dostane k podrobnejším informáciám o nájdenom údaji bez sledovania odkazu na stránku dotknutej databázy, ak sa tento údaj nachádza v niekoľkých databázach, ktoré špecifický meta‑vyhľadávač zahŕňa, keďže tento meta‑vyhľadávač odhalí také duplicitné výsledky vyhľadávania a spojí ich.

46

Ochrana priznaná článkom 7 smernice 96/9 sa istotne netýka úkonov vyhľadávania v databáze (pozri rozsudky The British Horseracing Board a i., už citovaný, bod 54, ako aj Directmedia Publishing, už citovaný, bod 51). Ak teda zostavovateľ databázy sprístupní jej obsah tretím osobám, hoci aj odplatne, jeho právo sui generis mu neumožňuje brániť vyhľadávaniu v tejto databáze na informačné účely takými tretími osobami (pozri v tomto zmysle rozsudky The British Horseracing Board a i., už citovaný, bod 55, ako aj Directmedia Publishing, už citovaný, bod 53).

47

Treba však zdôrazniť, že činnosť prevádzkovateľa špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, nie je vyhľadávaním v dotknutej databáze. Tento prevádzkovateľ totiž nemá žiaden záujem na údajoch v databáze, ale iba poskytuje koncovému užívateľovi zvláštny prístup k tejto databáze a údajom z nej, ktorý sa líši od spôsobu stanoveného zostavovateľom uvedenej databázy, pričom ponúka rovnaké výhody vyhľadávania. Naproti tomu koncový užívateľ, ktorý zadá žiadosť o vyhľadanie do špecifického meta‑vyhľadávača, je tou osobou, ktorá vyhľadáva v databáze prostredníctvom tohto meta‑vyhľadávača.

48

Okrem toho relevantná činnosť prevádzkovateľa špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, t. j. sprístupnenie tohto meta‑vyhľadávača na internetových stránkach, má blízko k výrobe parazitujúceho konkurujúceho produktu v zmysle odôvodnenia 42 smernice 96/9, avšak bez toho, aby boli kopírované údaje v dotknutej databáze. S ohľadom na ponúkané možnosti vyhľadávania sa totiž takýto špecifický meta‑vyhľadávač podobá databáze bez toho, aby sám disponoval údajmi.

49

Koncovému užívateľovi stačí navštíviť internetovú stránku špecifického meta‑vyhľadávača, aby tak dosiahol súčasne prístup k obsahu všetkých databáz, ktoré služba tohto meta‑vyhľadávača zahŕňa, pričom vyhľadávanie uskutočnené uvedeným meta‑vyhľadávačom poskytuje rovnaký zoznam výsledkov, ako je zoznam, ktorý by sa dal získať vyhľadávaniami uskutočnenými samostatne v každej z týchto databáz, avšak sa objaví na internetovej stránke špecifického meta‑vyhľadávača. Koncový užívateľ už nemusí navštíviť internetovú stránku databázy okrem prípadu, ak sa medzi zobrazenými výsledkami nachádza inzerát, s ktorým sa chce oboznámiť podrobnejšie. V takomto prípade je však priamo presmerovaný na samotný inzerát a z dôvodu spojenia duplicitných výsledkov vyhľadania je dokonca úplne možné, že do neho nazrie v inej databáze.

50

Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že on‑line sprístupnenie špecifického meta‑vyhľadávača na internetových stránkach, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, jeho prevádzkovateľom, určený na to, aby koncový užívatelia do neho zadávali žiadosti o vyhľadanie, ktoré majú byť preložené do vyhľadávača chránenej databázy, zodpovedá pojmu „reutilizácia“ obsahu tejto databázy v zmysle článku 7 ods. 2 písm. b) smernice 96/9.

51

Toto sprístupnenie je adresované „verejnosti“, keďže takýto špecifický meta‑vyhľadávač môže používať ktokoľvek, a teda sa môže týkať neurčitého počtu osôb bez ohľadu na to, koľko z nich bude uvedený meta‑vyhľadávač skutočne používať.

52

V dôsledku toho užívateľ špecifického meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, uskutočňuje reutilizáciu obsahu databázy v zmysle uvedeného ustanovenia.

53

Táto reutilizácia sa týka podstatnej časti obsahu dotknutej databázy, alebo dokonca celého jej obsahu, keďže špecifický meta‑vyhľadávača, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, umožňuje prehľadávať celý obsah tejto databázy rovnako, ako keby bola žiadosť o vyhľadanie zadaná priamo do vyhľadávača uvedenej databázy. Za týchto okolností nie je dôležitý počet výsledkov skutočne nájdených a zobrazených na základe žiadosti o vyhľadanie zadanej do špecifického meta‑vyhľadávača. Ako totiž Európska komisia zdôrazňuje, skutočnosť, že v závislosti od kritérií vyhľadávania zadaných koncovým užívateľom sa v skutočnosti vyhľadáva iba v časti databázy a zobrazí sa len jej časť, nič nemení na tom, že celá databáza je sprístupnená tomuto koncovému užívateľovi, ako bolo uvedené v bodoch 39 až 40 tohto rozsudku.

54

S ohľadom na všetky vyššie uvedené úvahy treba na prvú až tretiu otázku odpovedať tak, že článok 7 ods. 1 smernice 96/9 sa má vykladať v tom zmysle, že subjekt, ktorý sprístupňuje na internetových stránkach špecifický meta‑vyhľadávač, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, uskutočňuje reutilizáciu celého obsahu databázy chránenej týmto článkom 7 alebo jej podstatnej časti, ak tento špecifický meta‑vyhľadávač:

poskytuje koncovému užívateľovi vyhľadávací formulár, ktorý v zásade plní rovnaké funkcie ako formulár databázy,

žiadosti koncových užívateľov o vyhľadanie prekladá „v reálnom čase“ do vyhľadávača, ktorým je vybavená databáza, čím sú prehľadávané všetky údaje tejto databázy, a

zobrazuje koncovému užívateľovi nájdené výsledky na svojej internetovej stránke, pričom duplicitné výsledky vyhľadávania spája do jedného, avšak v poradí založenom na kritériách, ktoré sú podobné kritériám používaným pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávačom dotknutej databázy.

O štvrtej až deviatej otázke

55

Vzhľadom na odpoveď na prvú až tretiu otázku už nie je potrebné odpovedať na štvrtú až deviatu otázku.

O trovách

56

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

 

Článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že subjekt, ktorý sprístupňuje na internetových stránkach špecifický meta‑vyhľadávač, akým je dotknutý vyhľadávač vo veci samej, uskutočňuje reutilizáciu celého obsahu databázy chránenej týmto článkom 7 alebo jej podstatnej časti, ak tento špecifický meta‑vyhľadávač:

 

poskytuje koncovému užívateľovi vyhľadávací formulár, ktorý v zásade plní rovnaké funkcie ako formulár databázy,

 

žiadosti koncových užívateľov o vyhľadanie prekladá „v reálnom čase“ do vyhľadávača, ktorým je vybavená databáza, čím sú prehľadávané všetky údaje tejto databázy, a

 

zobrazuje koncovému užívateľovi nájdené výsledky na svojej internetovej stránke, pričom duplicitné výsledky vyhľadávania spája do jedného, avšak v poradí založenom na kritériách, ktoré sú podobné kritériám používaným pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávačom dotknutej databázy.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: holandčina.