5.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 135/6


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van Staate – Holandsko) – O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B

(Vec C-456/12) (1)

((Smernica 2004/38/ES - Článok 21 ods. 1 ZFEÚ - Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov - Oprávnené osoby - Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom - Návrat občana Únie do tohto členského štátu po krátkodobých pobytoch v inom členskom štáte))

2014/C 135/06

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van Staate

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: O, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Žalovaní: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, B

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Raad van State – Holandsko – Výklad článkov 20 ZFEÚ, 21 ZFEÚ, 45 ZFEÚ a 56 ZFEÚ a článku 3 ods. 1, článku 6 a článku 7 ods. 1 a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005 s. 46) – Právo na vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie – Návrat občana Únie do členského štátu svojho pôvodu po pobyte v inom členskom štáte ako občan Únie v zmysle článku 21 ZFEÚ a ako príjemca služieb v zmysle článku 56 ZFEÚ – Analogické uplatnenie smernice ako vo veciach C-370/90 (Singh) a C-291/05 (Eind)

Výrok rozsudku

Článok 21 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, v ktorej občan Únie rozvinul alebo začal rodinný život so štátnym príslušníkom tretieho štátu počas stáleho pobytu v inom členskom štáte ako členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 1 a 2 alebo článku 16 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla . apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, a v súlade s nimi, sa analogicky uplatnia ustanovenia tejto smernice, keď sa uvedený občan Únie vráti so svojím rodinným príslušníkom do svojho členského štátu pôvodu. Podmienky priznania odvodeného práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, rodinnému príslušníkovi tohto občana Únie, v členskom štáte pôvodu tohto občana Únie, by totiž nemali byť v zásade prísnejšie ako podmienky stanovené uvedenou smernicou pre priznanie odvodeného práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, rodinnému príslušníkovi občana Únie, ktorý vykonal svoje právo na voľný pohyb a usadil sa v inom členskom štáte než v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom.


(1)  Ú. v. EÚ C 26, 26.1.2013.