27.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/7


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad — Bulharsko) — Efir OOD/Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv

(Vec C-19/12) (1)

(Daň z pridanej hodnoty - Smernice 2006/112/ES - Články 62, 63, 65, 73 a 80 - Zriadenie práva stavby fyzickými osobami v prospech obchodnej spoločnosti výmenou za stavebné činnosti, ktoré táto spoločnosť vykoná v prospech uvedených fyzických osôb - Zmluva o zámene - DPH zo stavebných služieb - Zdaniteľné plnenie - Splatnosť dane - Zahrnutie do pojmu zdaniteľné plnenie tak zdaniteľné transakcie, ako aj transakcie oslobodené od dane - Uhradenie celého protiplnenia vopred - Preddavok - Základ dane pri plnení v prípade, ak protiplnenie je tvorené tovarom alebo službami - Priamy účinok)

2013/C 123/09

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varhoven administrativen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Efir OOD

Žalovaný: Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Varhoven administrativen sad — Výklad článku 62 ods. 1 a 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Uskutočnenie zdaniteľného plnenia — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca uplatňovanie pojmu zdaniteľné plnenie tak na zdaniteľné transakcie, ako aj na transakcie oslobodené od dane — Zriadenie práva stavby fyzickými osobami v prospech obchodnej spoločnosti výmenou za stavebné činnosti, ktoré táto spoločnosť vykoná v prospech uvedených fyzických osôb

Výrok rozsudku

1.

Články 63 a 65 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že za okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, keď je v prospech určitej spoločnosti zriadené právo stavby na cudzom pozemku na účely výstavby budovy ako protiplnenie za stavebné služby spočívajúce vo výstavbe niekoľkých objektov, ktoré sa budú nachádzať v tejto budove, a ak sa uvedená spoločnosť zaviaže vykonať dodanie na kľúč osobám, ktoré toto právo stavby na cudzom pozemku zriadili, nebránia tieto články tomu, aby povinnosť k DPH z týchto stavebných služieb vznikla v okamihu, keď je zriadené právo stavby na cudzom pozemku, teda predtým, než bude táto služba poskytnutá, ak v okamihu zriadenia tohto práva sú už všetky relevantné prvky tohto budúceho poskytnutia služieb známe, predovšetkým ak sú príslušné služby presne vymedzené a ak je hodnota uvedeného práva vyjadriteľná v peniazoch, čo overiť prislúcha vnútroštátnemu súdu.

Za okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, keď plnenie nie je uskutočnené medzi stranami, medzi ktorými existujú väzby v zmysle článku 80 smernice 2006/112, čo však musí overiť vnútroštátny súd, je nutné články 73 a 80 uvedenej smernice vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je dotknutá úprava vo veci samej, podľa ktorej je pri plnení základom dane obvyklá cena dodaného tovaru či poskytnutých služieb, pokiaľ je celé protiplnenie za dané plnenie tvorené tovarom či službami.

2.

Články 63, 65 a 73 smernice 2006/112 majú priamy účinok.


(1)  Ú. v. EÚ C 89, 24.3.2012.