10.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 269/52


Žaloba podaná 1. júla 2011 — Restoin/ÚHVT (EQUIPMENT)

(Vec T-356/11)

2011/C 269/116

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christian Restoin (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Alcaraz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu zo 14. apríla 2011 vo veci R 1430/2010-4,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vynaložil C. Restoin.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „EQUIPMENT“ pre výrobky a služby zaradené do tried 3, 9, 14, 18, 25 a 35 — prihláška č. 8 722 076.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keďže prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k jeho vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti a vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa žiada o zápis, ako aj článku 75 uvedeného nariadenia, keďže odôvodnenie odvolacieho senátu i) nemohlo byť všeobecné vzhľadom na to, že dotknuté výrobky nie sú dostatočne homogénne, a ii) nebolo koherentné.