26.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 313/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. septembra 2013 — „Rauscher“ Consumer Products/ÚHVT (Zobrazenie tampónu)

(Vec T-492/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej hygienický tampón - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 313/47

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa:„Rauscher“ Consumer Products GmbH (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: M. Stütz, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. júla 2011 (vec R 2168/2010-1) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia zobrazujúceho hygienický tampón ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

„Rauscher“ Consumer Products GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 355, 3.12.2011.