27.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/6


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. septembra 2014 – Gold East Paper a Gold Huasheng Paper/Rada

(Vec T-443/11) (1)

((„Dumping - Dovoz natieraného bezdrevného papiera s pôvodom v Číne - Trhovohospodárske zaobchádzanie - Lehota na prijatie rozhodnutia o tomto zaobchádzaní - Náležité a nestranné preskúmanie sťažností - Právo na obhajobu - Zjavne nesprávne posúdenie - Zásada riadnej správy vecí verejných - Dôkazné bremeno - Ujma - Stanovenie ziskového rozpätia - Definícia dotknutého výrobku - Výrobné odvetvie Spoločenstva - Príčinná súvislosť“))

2014/C 380/07

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Čína) a Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (v zastúpení: V. Akritidis, Y. Melin a F. Crespo, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci pôvodne G. Berrisch, A. Polcyn, advokáti a N. Chesaites, barrister, neskôr B. O’Connor, solicitor, a S. Gubel, advokát)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: M. França a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia), Cepifine AISBL (Brusel, Belgicko), Sappi Europe SA (Brusel), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Taliansko) a Lecta SA (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Ruessmann a W. Berg, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 451/2011 zo 6. mája 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a ustanovuje sa konečný výber dočasného cla uloženého na dovoz natieraného bezdrevného papiera s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 128, s. 1), v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd a Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Rada Európskej únie, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA a Lecta SA.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 298, 8.10.2011.