26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/ÚHVT — FFR (F.F.R.)

(Vec T-143/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ‚F.F.R‘ - Skoršia národná obrazová ochranná známka CHIANTI CLASSICO - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

2013/C 26/80

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Taliansko) (v zastúpení: S. Corona, G. Ciccone a A. Loffredo, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne V. Melgar a G. Mannucci, neskôr V. Melgar a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. januára 2011 (vec R 43/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Consorzio vino Chianti Classico a Fédération française de rugby (FFR)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 10. januára 2011 (vec R 43/2010-4) sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol námietku v rozsahu, v akom sa zakladala na článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Consorzio vino Chianti Classico a ÚHVT znášajú každý vlastné trovy konania, ktoré im vznikli v konaní pred Všeobecným súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011.