8.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 48/32


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015 – Cathay Pacific Airways/Komisia

(Vec T-38/11) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh nákladnej leteckej dopravy - Dohody a zosúladené postupy s ohľadom na viaceré prvky ceny za služby nákladnej leteckej dopravy (zavedenie palivových prirážok a prirážok za bezpečnosť, odmietnutie povinnosti zaplatiť provízie zo súm nad rámec príplatkov) - Článok 101 ZFEÚ, článok 53 Dohody o EHP a článok 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o leteckej doprave - Povinnosť odôvodnenia“))

(2016/C 048/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hongkong, Čína) (v zastúpení: pôvodne D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, barrister, B. Bär-Bouyssière, advokát, a M. Rees, solicitor, neskôr D. Vaughan, R. Kreisberger a M. Rees)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Noë, N. von Lingen a J. Bourke, neskôr A. Dawes, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Holmes, barrister)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2010) 7694 v konečnom znení z 9. novembra 2010 v konaní podľa článku 101 ZFEÚ, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (vec COMP/39258 – Nákladná letecká doprava), v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne zníženie výšky pokuty, ktorá jej bola uložená.

Výrok rozsudku

1.

Články 2, 3 a 5 rozhodnutia Komisie K(2010) 7694 v konečnom znení z 9. novembra 2010 v konaní podľa článku 101 ZFEÚ, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (vec COMP/39258 – Nákladná letecká doprava) sa zrušujú, pokiaľ ide o Cathay Pacific Airways Ltd.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy, ktoré vynaložila Cathay Pacific Airways.


(1)  Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.