26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Sina Bank/Rada

(Vec T-15/11) (1)

(Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Žaloba o neplatnosť - Povinnosť odôvodnenia)

2013/C 26/79

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sina Bank (Teherán, Irán) (v zastúpení: B. Mettetal a C. Wucher-North, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a G. Marhic, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: F. Erlbacher a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie po prvé prílohy VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ L 281, s. 1) v rozsahu, v akom sa táto príloha týka žalobkyne, a po druhé listu z 28. októbra 2010„obsahujúceho rozhodnutie“ Rady vo vzťahu k žalobkyni a jednak vyhlásenie neuplatniteľnosti voči žalobkyni po prvé prílohy II rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39), ako vyplýva z rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413 (Ú. v. EÚ L 281, s. 81), v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, po druhé článku 16 ods. 2 nariadenia č. 961/2010 a po tretie článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2010/413

Výrok rozsudku

1.

Príloha II rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP, ako vyplýva z rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413, a príloha VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú Sina Bank.

2.

Účinky prílohy II rozhodnutia 2010/413, ako vyplýva z rozhodnutia 2010/644, zostávajú zachované, pokiaľ ide o Sina Bank, až do nadobudnutia právoplatnosti zrušenia prílohy VIII nariadenia č. 961/2010.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Rada znáša dve tretiny vlastných trov konania a je povinná nahradiť Sina Bank dve tretiny jej trov konania.

5.

Sina Bank znáša tretinu vlastných trov konania a je povinná nahradiť Rade tretinu jej trov konania.

6.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.