6.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/16


Žaloba podaná 19. mája 2011 — Európska komisia/Česká republika

(Vec C-241/11)

2011/C 232/27

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: Z. Malůšková, N. Yerrell, K.-Ph. Wojcik, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Česká republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Česká republika tým, že neprijala všetky právne a správne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 8, 9, 13, 15 až 18 a s článkom 20 ods. 2 až 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (1), čím si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 22 ods. 1 tejto smernice, neprijala opatrenia, ktoré jej vyplývajú z rozsudku vo veci C-343/08, Komisia/Česká republika, a teda si nesplnila povinnosti vyplývajúce z článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

zaviazať Českú republiku, aby Európskej komisii zaplatila na účet „Vlastné zdroje Európskej únie“

paušálnu sumu vo výške 5 644,80 eura za každý deň omeškania s prijatím opatrení vyplývajúcich z rozsudku vo veci C-343/08, Komisia/Česká republika, odo dňa vyhlásenia rozsudku vo veci C-343/08, t. j. od 14. januára 2010

do dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci alebo

do dňa prijatia opatrení, ktoré pre Českú republiku vyplývajú z rozsudku vo veci C-343/08, Komisia/Česká republika, pokiaľ by takýto deň predchádzal dňu vyhlásenia rozsudku v tejto veci, a

penále vo výške 22 364,16 eura za každý deň omeškania s prijatím opatrení vyplývajúcich z rozsudku vo veci C-343/08, Komisia/Česká republika, odo dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci do dňa prijatia opatrení, ktoré pre Českú republiku vyplývajú z rozsudku vo veci C-343/08, Komisia/Česká republika,

zaviazať Českú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dňa 14. januára 2010 Súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci C-343/08, Komisia/Česká republika (2), v ktorom rozhodol, že „Česká republika si tým, že neprijala v stanovenej lehote všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 8, 9, 13, 15 až 18 a článkom 20 ods. 2 až 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 22 ods. 1 tejto smernice“.

Česká republika doposiaľ Komisiu neinformovala, že prijala právne a správne predpisy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 8, 9, 13, 15 až 18 a s článkom 20 ods. 2 až 4 smernice 2003/41/ES tak, aby si splnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 22 ods. 1 smernice 2003/41/ES. Komisia sa teda domnieva, že Česká republika neprijala opatrenia, ktoré vyplývajú z rozsudku vo veci C-343/08. Podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal opatrenia, ktoré vyplývajú z rozsudku Súdneho dvora, môže vec predložiť Súdnemu dvoru a zároveň navrhnúť paušálnu sumu alebo penále, ktoré je dotknutý štát povinný zaplatiť vo výške, ktorú považuje za primeranú okolnostiam. Na základe metódy stanovenej v Oznámení Komisie z 13. decembra 2005 o uplatňovaní článku 228 ES [SEK(2005)1658] Komisia navrhuje, aby Súdny dvor uložil zaplatenie príslušnej sumy penále a paušálnej sumy, ako je uvedené v týchto návrhoch.


(1)  Ú. v. EÚ L 235, s. 10; Mim. vyd. 05/004, s. 350.

(2)  Zatiaľ neuverejnený v Zbierke.