6.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 18. apríla 2011 — Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000

(Vec C-180/11)

2011/C 232/20

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bericap Záródástechnikai Bt.

Žalovaná: Plastinnova 2000 Kft.

Ďalší účastník konania: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (predtým Magyar Szabadalmi Hivatal)

Prejudiciálne otázky

1.

Sú v súlade s právom Európskej únie opatrenia, konania a opravné prostriedky v rámci konania o zmene týkajúceho sa návrhu na zrušenie úžitkového vzoru, ktoré sa uplatňujú takým spôsobom, že vnútroštátny súd nie je viazaný návrhmi a ďalšími vyhláseniami účastníkov konania s právnymi účinkami a môže z úradnej moci nariadiť predloženie dôkazov, ktoré považuje za potrebné?

2.

Sú v súlade s právom Európskej únie opatrenia, konania a opravné prostriedky v rámci konania o zmene týkajúceho sa návrhu na zrušenie úžitkového vzoru, ktoré sa uplatňujú takým spôsobom, že vnútroštátny súd nie je pri prijímaní rozhodnutí viazaný správnym rozhodnutím vydaným na základe návrhu na zrušenie ani v ňom uvedenými skutkovými zisteniami, najmä dôvodmi na zrušenie uvedenými v priebehu správneho konania alebo tiež vyhláseniami alebo tvrdeniami a dôkazmi predloženými v priebehu tohto konania?

3.

Sú v súlade s právom Európskej únie opatrenia, konania a opravné prostriedky v rámci konania o zmene týkajúceho sa nového návrhu na zrušenie úžitkového vzoru, ktoré sa uplatňujú takým spôsobom, že vnútroštátny súd vylúči z dôkazov predložených v rámci nového návrhu — vrátane dôkazov o stave techniky — tie, ktoré už boli predložené v súvislosti s predchádzajúcim návrhom na zrušenie úžitkového vzoru?