9.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 204/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 1. apríla 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o./Minister Finansów

(Vec C-160/11)

2011/C 204/25

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia kasačného opravného prostriedku: Bawaria Motors Spółka z o.o., Minister Finansów

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 313 ods. 1 a článku 314 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) v spojení s jej článkami 136 a 315 vykladať v tom zmysle, že v súlade s nimi možno osobitnú úpravu „zdaňovania prirážky“ platnú pre zdaniteľných obchodníkov dodávajúcich použitý tovar uplatniť aj v prípade, že ďalej predávajú zakúpené osobné automobily a iné motorové vozidlá, na ktoré si na základe § 13 ods. 1 bodu 5 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zákona o dani z obratu (Dz. U. č. 212, položka 1336, v znení zmien a doplnení), uplatnili oslobodenie od dane pri dodaní osobných automobilov a iných motorových vozidiel zdaniteľné osoby, ktoré mali pri ich nadobudnutí podľa článku 86 ods. 3 zákona z 11. marca 2004 o dani z obratu (Dz. U. č. 54, položka 535, v znení zmien a doplnení) nárok len na čiastočný odpočet dane, ak išlo v prípade týchto osobných automobilov a motorových vozidiel o použitý tovar v zmysle článku 43 ods. 2 zákona o dani z obratu a článku 311 ods. 1 bodu 1 smernice 2006/112?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.