11.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 173/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 1. apríla 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce a i. — Università del Salento

(Vec C-159/11)

2011/C 173/12

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Odporcovia: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Vedľajší účastník konania: Università del Salento

Prejudiciálna otázka

Bráni smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1) a najmä článok 1 ods. 2 písm. a) a d), články 2 a 28 a kategórie 8 a 12 prílohy II vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje, aby medzi sebou verejní obstarávatelia uzatvorili písomné dohody týkajúce sa vypracovania štúdie a posúdenia seizmickej odolnosti zdravotníckych zariadení, ktoré sa majú vykonať so zreteľom na vnútroštátne právne predpisy v oblasti bezpečnosti zariadení a najmä budov strategického významu za protihodnotu, ktorá nepresahuje náklady vynaložené na vykonanie týchto činností, ak môže byť správny orgán, ktorý ich vykonáva, v postavení hospodárskeho subjektu?


(1)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.