19.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 21. januára 2011 — A Oy

(Vec C-33/11)

2011/C 89/21

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: A Oy

Ďalší účastník konania: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 15 ods. 6 šiestej smernice o DPH 77/388/EHS (1) vykladať v tom zmysle, že „leteckými spoločnosťami za odplatu, najmä na zahraničných linkách“ sa rozumejú aj komerčné letecké spoločnosti, ktoré pre potreby spoločností a súkromných osôb pôsobia najmä v medzinárodnej charterovej leteckej doprave za odplatu?

2.

Má sa článok 15 ods. 6 šiestej smernice o DPH 77/388/EHS vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane, ktoré je v ňom upravené, sa vzťahuje len na dodávky lietadiel vykonané priamo leteckým spoločnostiam pôsobiacim predovšetkým za odplatu v medzinárodnej doprave, alebo sa toto oslobodenie vzťahuje aj na dodávku lietadiel hospodárskym subjektom, ktoré samy nepôsobia v medzinárodnej doprave za odplatu, ale lietadlo prenechajú na užívanie hospodárskemu subjektu, ktorý v tejto oblasti pôsobí?

3.

Ak sa vezme do úvahy skutočnosť, že letecká spoločnosť mohla lietadlá využiť aj na iné lety, je z hľadiska odpovede na druhú otázku relevantné, že vlastníčka lietadiel postúpila faktúru za užívanie lietadiel súkromnej osobe, ktorá je jej akcionárkou, a získané lietadlá slúžili hlavne na jej vlastné obchodné a/alebo súkromné účely?


(1)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).