26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/30


Žaloba podaná 17. decembra 2010 — Aitic Penteo/ÚHVT — Atos Worldline (PENTEO)

(Vec T-585/10)

2011/C 63/57

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: J. Carbonell, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Atos Worldline SA (Brusel, Belgicko)

Návrhy žalobcu

zmeniť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 23. septembra 2010 vo veci R 774/2010-1 a prihlásiť ochrannú známku Spoločenstva č. 5 480 561,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie z 23. septembra 2010 prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vo veci R 774/2010-1 a

zaviazať žalovaného a ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „PENTEO“ pre tovary a služby zaradené do tried 9, 38 a 42 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 480 561.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: slovná ochranná známka č. 772 120 — „XENTEO“ zapísaná v Beneluxe pre tovary a služby zaradené do tried 9, 36, 37, 38 a 42 a medzinárodná slovná ochranná známka č. 863 851 — „XENTEO“ zapísaná pre tovary a služby zaradené do tried 9, 36, 37, 38 a 42.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje: i) článok 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý zakazuje akúkoľvek diskrimináciu a ukladá povinnosť rovnosti zaobchádzania; ii) článok 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát neprihliadol na skoršie práva žalobcu; iii) články 75 a 76 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát nezohľadnil skutočnosti a dôkazy, ktoré žalobca predložil v stanovenej lehote, a iv) článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 tým, že odvolací senát nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámeny.