27.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/40


Žaloba podaná 28. januára 2010 — ING Groep/Komisia

(Vec T-33/10)

2010/C 80/66

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ING Groep NV (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: O. Brouwer, M. Knapen a J. Blockx, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom kvalifikuje zmenu operácie CT1 ako dodatočnú pomoc vo výške 2 mld. eur, ako aj z dôvodu chýbajúceho alebo nedostatočného odôvodnenia,

zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom Komisia podmieňuje schválenie pomoci prijatím zákazov ponúkať najnižšie ceny uvedené v rozhodnutí a najmä v prílohe II, ako aj z dôvodu chýbajúceho alebo nedostatočného odôvodnenia,

zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom Komisia podmieňuje schválenie pomoci reštrukturalizačnými podmienkami, ktoré idú nad rámec toho, čo je primerané a potrebné v zmysle oznámenia o reštrukturalizácii, ako aj z dôvodu chýbajúceho alebo nedostatočného odôvodnenia,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vzhľadom na nestabilitu finančných trhov v septembri — októbri 2008, Holandsko 11. novembra 2008 poskytlo 10 mld. eur kapitálu Core Tier-1 (ďalej len „operácia CT1“) spoločnosti ING (tiež uvádzaná ako „žalobkyňa“). Uvedené podporné opatrenie bolo 12. novembra 2008 predbežne schválené Európskou komisiou na šesťmesačné obdobie.

V januári 2009 Holandsko súhlasilo s prevzatím hospodárskeho rizika týkajúceho sa časti znehodnotených aktív žalobkyne. Toto opatrenie bolo 31. marca 2009 predbežne schválené Európskou komisiou, pričom sa Holandsko zaviazalo, že predloží reštrukturalizačný plán týkajúci sa žalobkyne. V októbri 2009 žalobkyňa a Holandsko prijali zmenu pôvodnej operácie CT1 s cieľom povoliť predbežné vyplatenie polovice poskytnutého kapitálu CT1. Konečná verzia reštrukturalizačného plánu žalobkyne bola Komisii predložená 22. októbra 2009. Komisia 18. novembra 2009 prijala napadnuté rozhodnutie, v ktorom schválila podporné opatrenie s výhradou reštrukturalizačných záväzkov uvedených v prílohe I a II rozhodnutia.

Žalobkyňa sa svojou žalobou domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia z 18. novembra 2009 o štátnej pomoci č. C 10/2009 (ex N 138/2009), ktorú Holandsko poskytlo žalobkyni na podporu nelikvidných aktív v rámci reštrukturalizačného plánu v rozsahu, v akom i) kvalifikuje zmenu operácie CT1 ako dodatočnú pomoc vo výške 2 mld. eur, ii) podmieňuje schválenie pomoci prijatím zákazov ponúkať najnižšie ceny a iii) podmieňuje schválenie pomoci reštrukturalizačnými požiadavkami, ktoré idú nad rámec toho, čo je primerané a potrebné v zmysle oznámenia o reštrukturalizácii.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je potrebné čiastočne zrušiť z týchto dôvodov:

 

Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod týkajúci sa zmeny operácie CT1, žalobkyňa tvrdí, že Komisia:

a)

porušila článok 107 ZFEU tým, že usúdila, že zmena operácie CT1 medzi žalobkyňou a Holandskom predstavuje štátnu pomoc, a že

b)

porušila zásadu starostlivosti a článok 296 ZFEU z dôvodu, že starostlivo a nestranne nepreskúmala všetky relevantné skutočnosti konkrétneho prípadu, že nevypočula dotknuté osoby a nedostatočne odôvodnila napadnuté rozhodnutie.

 

Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod týkajúci sa zákazu pre ING a ING Direct ponúkať najnižšie ceny, žalobkyňa tvrdí, že Komisia:

a)

porušila zásadu riadnej správy vecí verejných, pretože starostlivo a nestranne nepreskúmala všetky relevantné skutočnosti konkrétneho prípadu a tým porušila povinnosť dostatočného odôvodnenia rozhodnutia,

b)

porušila zásadu proporcionality tým, že podmienila schválenie podporného opatrenia zákazom ponuky najnižších cien, ktoré nie sú vhodné, potrebné alebo primerané,

c)

porušila článok 107 ods. 3 písm. b) ZFUE a porušila zásady a usmernenia uvedené v oznámení o reštrukturalizácii.

 

Pokiaľ ide o jej tretí žalobný dôvod týkajúci sa neprimeranosti reštrukturalizačných požiadaviek, žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie obsahuje:

a)

nesprávne posúdenie, pretože Komisia nesprávne vypočítala absolútnu a relatívnu výšku pomoci a porušila zásadu proporcionality a zásadu riadnej správy vecí verejných tým, že požadovala neprimerané reštrukturalizačné opatrenia bez toho, aby starostlivo a nestranne preskúmala všetky súvisiace relevantné skutočnosti, a

b)

nesprávne posúdenie a nedostatočné odôvodnenie v rozpore s oznámením o reštrukturalizácii, keď posudzovala požadovanú reštrukturalizáciu.