Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 28. júna 2012 – Constellation Brands/ÚHVT (COOK’S)

(vec T-314/10)

„Ochranná známka Spoločenstva – Slovná ochranná známka Spoločenstva COOK’S – Nepodanie žiadosti o obnovu majiteľom ochrannej známky – Výmaz ochrannej známky po uplynutí ochrannej doby – Žiadosť o restitutio in integrum – Článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009“

1.                     Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Restitutio in integrum – Podmienky – Starostlivosť vyžadovaná okolnosťami – Delegovanie administratívnych úloh týkajúcich sa obnovy ochrannej známky (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 81 ods. 1) (pozri body 17, 18)

2.                     Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Restitutio in integrum – Podmienky – Starostlivosť vyžadovaná okolnosťami – Udalosti výnimočnej povahy a z tohto dôvodu nepredvídateľné – Ľudská chyba pri zadávaní informácií – Vylúčenie (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 81 ods. 1) (pozri body 19, 28, 29)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. apríla 2010 (vec R 1048/2009-1) o zamietnutí žiadosti o  restitutio in integrum

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Constellation Brands, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.