Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 15. decembra 2010 – Goncharov/ÚHVT

(vec C‑156/10 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Ochranné známky zložené z akronymov – Skoršia ochranná známka DSB – Slovné označenie ‚DSBW‘ – Námietkové konanie – Relatívny dôvod zamietnutia – Preskúmanie nebezpečenstva zámeny – Vizuálna podobnosť – Fonetická podobnosť – Neprípustnosť – Posúdenie skutkového stavu“

Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných prostriedkov – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazných prostriedkov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia (článok 256 ods. 1 druhý pododsek ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 ods. 1) (pozri bod 38)

Predmet

Odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. januára 2010, Goncharov/ÚHVT – DSB (DSBW) (T‑34/07), v ktorom Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť podanú proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. decembra 2006, ktorým sa zamietol zápis slovného označenia „DSBW“ ako ochrannej známky Spoločenstva pre niektoré služby patriace do tried 39, 41 a 43 a vyhovelo sa námietke majiteľa skoršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva „DSB“ – Nebezpečenstvo zámeny – Neprihliadnutie na osobitosti ochranných známok zložených z akronymov pri posúdení nebezpečenstva zámeny – Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pán Goncharov je povinný nahradiť trovy konania.