18.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság (Maďarsko) 29. septembra 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

(Vec C-472/10)

()

2010/C 346/53

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Pest Megyei Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Žalovaný: Invitel Távközlési Zrt.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS (1) z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať tak, že nekalá podmienka nie je záväzná pre žiadneho spotrebiteľa, ak zákonne určený a na konanie legitimovaný subjekt v mene spotrebiteľov prostredníctvom žaloby vo verejnom záujme (popularis actio) uplatňuje určenie neplatnosti uvedenej nekalej podmienky, ktorá je súčasťou spotrebiteľskej zmluvy?

V prípade keď sa podáva žaloba vo verejnom záujme smerujúca k vyhláseniu rozsudku, ktorý je v prospech spotrebiteľov, ktorí nie sú účastníkmi konania, alebo zákazu uplatňovania všeobecnej nekalej podmienky zmluvy, má sa článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS vykladať tak, že uvedená nekalá podmienka, ktorá je súčasťou spotrebiteľských zmlúv, nie je záväzná pre žiadneho z dotknutých spotrebiteľov a ani do budúcna, takže súdny orgán má ex offo prijať právne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú?

2.

Má sa článok 3 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS v spojení s bodom 1 písm. j) a bodom 2 písm. d) prílohy uplatniteľnej podľa článku 3 ods. 3 tej istej smernice vykladať tak, že ak predajca jednostranne zmení zmluvné podmienky bez výslovného popisu spôsobu zmeny ceny a bez špecifikovania riadnych dôvodov v zmluve, je uvedená zmluvná podmienka nekalá ipso iure?


(1)  Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.