9.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 274/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unbhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakúsko) 29. júla 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

(Vec C-382/10)

()

2010/C 274/19

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unbhängiger Verwaltungssenat Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Žalovaný: Landeshauptmann von Wien

Prejudiciálne otázky

1.

Na základe akých kritérií je možné určiť nevhodnosť potravín na ľudskú spotrebu podľa prílohy II kapitoly IX bodu 3 nariadenia (ES) č. 852/2004 (1)? Ide o takú nevhodnosť už v prípade, keď sa potenciálny kupujúci môže potravín ponúkaných na predaj dotknúť alebo môže na ne kýchnuť?

2.

Na základe akých kritérií je možné určiť škodlivosť potravín pre zdravie podľa prílohy II kapitoly IX bodu 3 nariadenia (ES) č. 852/2004? Ide o takú škodlivosť už v prípade, keď sa potenciálny kupujúci môže potravín ponúkaných na predaj dotknúť alebo môže na ne kýchnuť?

3.

Na základe akých kritérií je možné určiť kontamináciu potravín takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať podľa prílohy II kapitoly IX bodu 3 nariadenia (ES) č. 852/2004? Ide o takú kontamináciu už v prípade, keď sa potenciálny kupujúci môže potravín ponúkaných na predaj dotknúť alebo môže na ne kýchnuť?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, s. 1; Mim. vyd. 13/034, s. 319).