25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 22. júla 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Vec C-366/10)

()

2010/C 260/12

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Žalovaný: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Prejudiciálne otázky

1.

Možno v tejto veci na základe všetkých nižšie uvedených pravidiel medzinárodného práva alebo niektorých z nich napadnúť platnosť smernice 2003/87/ES (1), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2008/101/ES (2) s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami Európskej únie (ďalej len „zmenená a doplnená smernica“):

a)

zásada obyčajového medzinárodného práva, že každý štát má úplnú a výlučnú suverenitu nad svojím vzdušným priestorom;

b)

zásada obyčajového medzinárodného práva, že žiadny štát nemôže platne vykonávať svoju suverenitu nad akoukoľvek časťou šíreho mora;

c)

zásada obyčajového medzinárodného práva týkajúca sa slobody preletu nad šírym morom;

d)

zásada obyčajového medzinárodného práva (ktorej existenciu žalovaný popiera), že lietadlá počas preletu nad šírym morom podliehajú výlučnej právomoci štátu ich registrácie, pokiaľ medzinárodná zmluva výslovne nestanovuje inak;

e)

Chicagský dohovor (najmä články 1, 11, 12, 15 a 24);

f)

dohoda „Otvorené nebo“ [najmä článok 7, článok 11 ods. 2 písm. c) a článok 15 ods. 3];

g)

Kjótsky protokol (najmä článok 2 ods. 2)?

Pokiaľ na otázku 1 možno odpovedať kladne:

2.

Je zmenená a doplnená smernica neplatná, pokiaľ uplatňuje systém obchodovania s emisiami na tie časti letov (buď všetkých letov alebo letov lietadiel registrovaných v tretích štátoch), ktoré sa uskutočňujú mimo vzdušného priestoru členských štátov Európskej únie, pretože porušuje jednu alebo viaceré uvedené zásady obyčajového medzinárodného práva?

3.

Je zmenená a doplnená smernica neplatná, pokiaľ uplatňuje systém obchodovania s emisiami na tie časti letov (buď všetkých letov alebo letov lietadiel registrovaných v tretích štátoch), ktoré sa uskutočňujú mimo vzdušného priestoru členských štátov Európskej únie:

a)

pretože je v rozpore s článkami 1, 11 a/alebo 12 Chicagského dohovoru;

b)

pretože je v rozpore s článkom 7 dohody „Otvorené nebo“?

4.

Je zmenená a doplnená smernica neplatná, pokiaľ uplatňuje systém obchodovania s emisiami na činnosti leteckej dopravy:

a)

pretože je v rozpore s článkom 2 ods. 2 Kjótskeho protokolu a článkom 15 ods. 3 dohody „Otvorené nebo“;

b)

pretože je v rozpore s článkom 15 Chicagského dohovoru samostatne alebo v spojení s článkom 3 ods. 4 a článkom 15 ods. 3 dohody „Otvorené nebo“;

c)

pretože je v rozpore s článkom 24 Chicagského dohovoru samostatne alebo v spojení s článkom 11 ods. 2 písm. c) dohody „Otvorené nebo“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8, 2009, s. 3).