28.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 234/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curte de Apel Bacău (Rumunsko) 29. júna 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței a iní

(Vec C-310/10)

()

2010/C 234/44

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curte de Apel Bacău

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Odporcovia: Ștefan Agafiței, Apetroaei Raluca, Bărbieru Marcel, Budeanu Sorin, Chiagă Luminița, Crăciun Mihaela, Curpăn Sorin-Vasile, Dabija Mihaela, Damian Mia-Cristina, Danalache Sorina, Dogaru Oana-Alina, Dorneanu Geanina, Galavan Adina-Cătălina, Grancea Gabriel, Radu (Hobjilă) Mădălina, Iacobuț Nicolae Cătălin, Lăcătușu Roxana, Lupașcu Sergiu, Maftei Smaranda, Mărmureanu Silvia, Oborocianu Maria, Panfil Simona, Pânzaru Oana-Georgeta, Păduraru Laurențiu, Pîrjol-Năstase Elena, Pocovnicu Ioana, Pușcașu Alina, Ștefănescu Cezar, Ștefănescu Roxana, Țimiraș Ciprian, Vintilă Cristina

Vedľajší účastníci konania: Tribunal Bacău, Curte de Apel Bacău, Ministerul Economiei si Finanțelor Publice, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia článok 15 smernice Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (1) a článok 17 smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (2) —, obe smernice transponované do vnútroštátneho práva prostredníctvom OG [Ordonanta Guvernului (nariadenie vlády)] č. 137/2000 v znení neskorších predpisov — vnútroštátnej úprave alebo nálezu Curte Constituțională (Ústavný súd), zakazujúcim vnútroštátnym súdnym orgánom priznať diskriminovaným navrhovateľom primeranú náhradu škody za materiálnu a/alebo morálnu ujmu v tých prípadoch, keď sa náhrada škody za ujmu spôsobenú diskrimináciou vzťahuje na platové nároky vyplývajúce zo zákona pre socio-profesijnú skupinu odlišnú od tej, ku ktorej patria navrhovatelia? Pozri v tomto zmysle nálezy Curte Constituțională č. 1325 zo 4. decembra 2008 a č. 146 z 25. februára 2010.

2.

Je v prípade kladnej odpovede na prvú otázku vnútroštátny súd povinný iniciovať zrušenie alebo novelizáciu ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo zmenu judikatúry Curte Constituțională, ktoré by boli v rozpore s právom Spoločenstva, alebo je taký súd povinný priamo a bezprostredne aplikovať v prebiehajúcom vnútroštátnom konaní právne predpisy Spoločenstva podľa prípadného výkladu Súdneho dvora Európskej únie a pozastaviť tak účinnosť akéhokoľvek vnútroštátneho právneho predpisu alebo akéhokoľvek nálezu Curte Constituțională v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva?


(1)  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23).

(2)  Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.