14.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 221/19


Odvolanie podané 18. mája 2010: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 2. marca 2010 vo veci T-70/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

(Vec C-252/10 P)

()

2010/C 221/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (v zastúpení: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, dikigoros)

Ďalší účastník konania: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozhodnutie Všeobecného súdu,

zrušiť rozhodnutie EMSA o zamietnutí ponuky odvolateľky, ktorú odvolateľka predložila vo verejnom obstarávaní EMSA C-1/01/04 týkajúcom sa zmluvy nazvanej „Validácia a ďalší vývoj systému SafeSeaNet“, a o uzavretí zmluvy s iným uchádzačom,

zaviazať EMSA na náhradu trov konania odvolateľky a iných výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s pôvodným konaním, ak by aj toto odvolanie bolo zamietnuté, rovnako ako trov odvolacieho konania, ak bude odvolaniu vyhovené.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza, že napadnutý rozsudok by mal byť zrušený z týchto dôvodov:

 

Po prvé odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal nesprávny výklad rozpočtového nariadenia (1), vykonávacích pravidiel a smernice 92/50 (2), a najmä článku 97 rozpočtového nariadenia, článku 138 vykonávacích pravidiel a článku 17 ods. 1 smernice 92/50.

 

Po druhé odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 178 svojho rozsudku uviedol, že nakoľko odvolateľka mala dôkladnú znalosť súťažných podkladov, bola schopná vyvodiť pomerné výhody ponuky vybratého uchádzača. Všeobecný súd zdá sa implicitne pripustil, že informácie poskytnuté obstarávateľom boli obmedzené. Napriek tomu, namiesto zrušenia napadnutého rozhodnutia, Všeobecný súd uviedol úplne nesprávny výklad povinnosti uviesť dôvody, pretože ju spojil s osobnými schopnosťami adresáta rozhodnutia. Navyše predpoklad Všeobecného súdu je nesprávny, keďže odvolateľka nemohla (a ani ku dnešnému dňu nemôže) pochopiť pomerné výhody (ak nejaké existujú) úspešného uchádzača, najmä keď Všeobecný súd dostatočne neodôvodnil svoj rozsudok, tak aby ich jasne identifikoval.

 

Po tretie odvolateľka zastáva názor, že sa zdá, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vo vzťahu k žalobe uviedol ako zjavne nesprávne posúdenie, že odvolateľka obmedzila svoju argumentáciu na všeobecné tvrdenia a v dôsledku toho nepreukázala, či a akým spôsobom údajne chyby ovplyvnili konečný výsledok hodnotenia uchádzačov. Zdá sa, že Všeobecný súd si sám protirečí zamietnuc žalobu pre nedostatočné uvedenie dôvodov a súčasne požadujúc od odvolateľky, aby „detailne“ preukázala spôsob, akým sa údajné chyby odrážajú v správe hodnotiacej komisie.


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 74).

(2)  Smernica Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001 s. 322).