17.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/24


Žaloba podaná 28. januára 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(Vec C-48/10)

2010/C 100/35

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro, splnomocnený zástupca)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo opatrenia potrebné na to, aby príslušné orgány dohliadali prostredníctvom vydávania povolení v súlade s článkami 6 a 8 alebo, vo vhodnej forme, prostredníctvom prehodnotenia, a ak je to potrebné, aktualizáciou podmienok, aby existujúce prevádzky boli prevádzkované v súlade s požiadavkami článkov 3, 7, 9, 10 a 13, článku 14 písm. a) a b) a článku 15 ods. 2 najneskôr do 30. októbra 2007 bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné predpisy Spoločenstva, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (1) z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica IPPC),

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota, v ktorej mali byť existujúce zariadenia vydaním integrovaných environmentálnych povolení prispôsobené požiadavkám smernice IPPC, uplynula podľa článku 5 ods. 1 smernice 2008/1/ES dňa 30. októbra 2007.

K uvedenému dňu boli v Španielsku ďalej v prevádzke mnohé existujúce zariadenia bez tohto povolenia. Od začatia konania pre toto porušenie sa proces vydávania environmentálnych povolení urýchlil bez toho však, aby toto porušenie bolo ukončené či už v lehote stanovenej v odôvodnenom stanovisku, alebo podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícií, ku dnešnému dňu. Podľa údajov vnútroštátnych orgánov v ich odpovedi na odôvodnené stanovisko bolo v čase uplynutia lehoty poskytnutej v odôvodnenom stanovisku na splnenie povinností vyplývajúcich z článku 5 ods. 1 smernice naďalej v prevádzke 533 existujúcich zariadení bez predpísaného povolenia IPPC.

Za týchto okolností je zrejmé, že Španielske kráľovstvo si naďalej neplní povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, s. 8.