Vec C-406/10

SAS Institute Inc.

proti

World Programming Ltd

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]

„Duševné vlastníctvo — Smernica 91/250/EHS — Právna ochrana počítačových programov — Článok 1 ods. 2 a článok 5 ods. 3 — Rozsah ochrany — Priama tvorba alebo prostredníctvom iného procesu — Počítačový program chránený autorským právom — Reprodukovanie funkcií prvého programu druhým programom bez prístupu k zdrojovému kódu prvého programu — Rozklad strojového kódu prvého počítačového programu — Smernica 2001/29/ES — Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti — Článok 2 písm. a) — Užívateľský manuál počítačového programu — Reprodukovanie v inom počítačovom programe — Porušenie autorského práva — Podmienka — Vyjadrenie vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora užívateľského manuálu“

Abstrakt rozsudku

 1. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 91/250 – Právna ochrana počítačových programov – Pôsobnosť – Forma vyjadrenia počítačového programu – Pojem

  (Smernica Rady 91/250, článok 1 ods. 2)

 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 91/250 – Právna ochrana počítačových programov – Výnimky z aktov podliehajúcich obmedzeniam – Osoba oprávnená používať kópiu počítačového programu

  (Smernica Rady 91/250, článok 5 ods. 3)

 3. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Právo rozmnožovania – Užívateľský manuál počítačového programu

  [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 2 písm. a)]

 1.  Článok 1 ods. 2 smernice 91/250 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že ani funkcionalita počítačového programu, ani programovací jazyk a formát dátových súborov používaných v rámci počítačového programu na využívanie niektorých jeho funkcií nepredstavujú formu vyjadrenia tohto programu a z tohto dôvodu nie sú chránené autorským právom k počítačovým programom podľa uvedenej smernice.

  Ak by bola totiž prípustná ochrana funkcionality počítačového programu autorským právom, umožnila by sa monopolizácia myšlienok na úkor technického pokroku a priemyselného rozvoja.

  Pokiaľ ide o programovací jazyk a formát dátových súborov používaných v rámci počítačového programu na interpretovanie a vykonávanie aplikačných programov napísaných používateľmi, ako aj na čítanie a zápis údajov v špecifickom formáte dátových súborov, ide o prvky tohto programu, prostredníctvom ktorých používatelia využívajú niektoré jeho funkcie.

  Ak však tretia osoba získa časť strojového alebo zdrojového kódu týkajúceho sa programovacieho jazyka alebo formátu dátových súborov použitých v rámci počítačového programu a vytvorí pomocou tohto kódu podobné prvky v rámci svojho vlastného počítačového programu, takéto konanie možno považovať za čiastočné vyhotovenie rozmnoženiny v zmysle článku 4 písm. a) smernice 91/250.

  Nakoniec, programovací jazyk a formát dátových súborov môžu byť ako diela chránené autorským právom podľa smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ak sú autorovým vlastným duševným výtvorom.

  (pozri body 40, 42, 43, 45, 46, bod 1 výroku)

 2.  Článok 5 ods. 3 smernice 91/250 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá získala rozmnoženinu počítačového programu na základe licencie, je oprávnená bez súhlasu nositeľa autorského práva uvedený program skúmať, študovať alebo skúšať jeho fungovanie na účely zistenia myšlienok a princípov, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok programu, ak vykonáva úkony, na ktoré sa vzťahuje daná licencia, alebo úkony potrebné na používanie počítačového programu, ktoré spočívajú v zavádzaní a prevádzke, a pod podmienkou, že tieto úkony neporušujú výlučné právo nositeľa autorského práva k danému programu.

  Nemôže dôjsť k porušeniu autorského práva, keď, ako je to vo veci samej, oprávnený nadobúdateľ licencie nemal prístup k zdrojovému kódu počítačového programu, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, ale len študoval, skúmal alebo skúšal fungovanie tohto programu na účely reprodukovania jeho funkcionality v druhom programe.

  (pozri body 61, 62, bod 2 výroku)

 3.  Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že prebratie niektorých prvkov opísaných v užívateľskom manuáli počítačového programu chráneného autorským právom do iného počítačového programu alebo užívateľského manuálu k tomuto druhému programu môže predstavovať porušenie autorského práva k prvému uvedenému manuálu, ak – čo musí overiť vnútroštátny súd – sú takto prebraté prvky vyjadrením vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora užívateľského manuálu k počítačovému programu, ktorý je chránený autorským právom.

  (pozri bod 70, bod 3 výroku)


Vec C-406/10

SAS Institute Inc.

proti

World Programming Ltd

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]

„Duševné vlastníctvo — Smernica 91/250/EHS — Právna ochrana počítačových programov — Článok 1 ods. 2 a článok 5 ods. 3 — Rozsah ochrany — Priama tvorba alebo prostredníctvom iného procesu — Počítačový program chránený autorským právom — Reprodukovanie funkcií prvého programu druhým programom bez prístupu k zdrojovému kódu prvého programu — Rozklad strojového kódu prvého počítačového programu — Smernica 2001/29/ES — Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti — Článok 2 písm. a) — Užívateľský manuál počítačového programu — Reprodukovanie v inom počítačovom programe — Porušenie autorského práva — Podmienka — Vyjadrenie vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora užívateľského manuálu“

Abstrakt rozsudku

 1. Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a príbuzné práva — Smernica 91/250 — Právna ochrana počítačových programov — Pôsobnosť — Forma vyjadrenia počítačového programu — Pojem

  (Smernica Rady 91/250, článok 1 ods. 2)

 2. Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a príbuzné práva — Smernica 91/250 — Právna ochrana počítačových programov — Výnimky z aktov podliehajúcich obmedzeniam — Osoba oprávnená používať kópiu počítačového programu

  (Smernica Rady 91/250, článok 5 ods. 3)

 3. Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a príbuzné práva — Smernica 2001/29 — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti — Právo rozmnožovania — Užívateľský manuál počítačového programu

  [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 2 písm. a)]

 1.  Článok 1 ods. 2 smernice 91/250 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že ani funkcionalita počítačového programu, ani programovací jazyk a formát dátových súborov používaných v rámci počítačového programu na využívanie niektorých jeho funkcií nepredstavujú formu vyjadrenia tohto programu a z tohto dôvodu nie sú chránené autorským právom k počítačovým programom podľa uvedenej smernice.

  Ak by bola totiž prípustná ochrana funkcionality počítačového programu autorským právom, umožnila by sa monopolizácia myšlienok na úkor technického pokroku a priemyselného rozvoja.

  Pokiaľ ide o programovací jazyk a formát dátových súborov používaných v rámci počítačového programu na interpretovanie a vykonávanie aplikačných programov napísaných používateľmi, ako aj na čítanie a zápis údajov v špecifickom formáte dátových súborov, ide o prvky tohto programu, prostredníctvom ktorých používatelia využívajú niektoré jeho funkcie.

  Ak však tretia osoba získa časť strojového alebo zdrojového kódu týkajúceho sa programovacieho jazyka alebo formátu dátových súborov použitých v rámci počítačového programu a vytvorí pomocou tohto kódu podobné prvky v rámci svojho vlastného počítačového programu, takéto konanie možno považovať za čiastočné vyhotovenie rozmnoženiny v zmysle článku 4 písm. a) smernice 91/250.

  Nakoniec, programovací jazyk a formát dátových súborov môžu byť ako diela chránené autorským právom podľa smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ak sú autorovým vlastným duševným výtvorom.

  (pozri body 40, 42, 43, 45, 46, bod 1 výroku)

 2.  Článok 5 ods. 3 smernice 91/250 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá získala rozmnoženinu počítačového programu na základe licencie, je oprávnená bez súhlasu nositeľa autorského práva uvedený program skúmať, študovať alebo skúšať jeho fungovanie na účely zistenia myšlienok a princípov, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok programu, ak vykonáva úkony, na ktoré sa vzťahuje daná licencia, alebo úkony potrebné na používanie počítačového programu, ktoré spočívajú v zavádzaní a prevádzke, a pod podmienkou, že tieto úkony neporušujú výlučné právo nositeľa autorského práva k danému programu.

  Nemôže dôjsť k porušeniu autorského práva, keď, ako je to vo veci samej, oprávnený nadobúdateľ licencie nemal prístup k zdrojovému kódu počítačového programu, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, ale len študoval, skúmal alebo skúšal fungovanie tohto programu na účely reprodukovania jeho funkcionality v druhom programe.

  (pozri body 61, 62, bod 2 výroku)

 3.  Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že prebratie niektorých prvkov opísaných v užívateľskom manuáli počítačového programu chráneného autorským právom do iného počítačového programu alebo užívateľského manuálu k tomuto druhému programu môže predstavovať porušenie autorského práva k prvému uvedenému manuálu, ak – čo musí overiť vnútroštátny súd – sú takto prebraté prvky vyjadrením vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora užívateľského manuálu k počítačovému programu, ktorý je chránený autorským právom.

  (pozri bod 70, bod 3 výroku)