Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. decembra 2011 – Haltergemeinschaft LBL/Hauptzollamt Düsseldorf

(vec C‑250/10)

„Smernica 2003/96/ES – Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny – Článok 14 ods. 1 písm. b) – Oslobodenie energetických výrobkov používaných ako palivo alebo pohonná látka pre leteckú dopravu – Palivo poskytnuté prenajímateľom lietadla, ktoré jeho nájomníci používajú na lety na iné účely ako poskytovanie leteckých služieb za odplatu“

Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny – Oslobodenie energetických výrobkov dodávaných na účely použitia ako palivo alebo pohonná látka pre inú leteckú dopravu ako súkromné rekreačné lietanie – Rozsah – Prenájom alebo charterový prenájom lietadla podniku na jeho vlastné obchodné účely iné ako poskytovanie leteckých služieb za odplatu – Vylúčenie [smernica Rady 2003/96, článok 14 ods. 1 písm. b)] (pozri body 25, 26 a výrok)

Predmet

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Finanzgericht Düsseldorf – Výklad článku 14 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, s. 51; Mim. vyd. 09/001 s. 405) – Rozsah oslobodenia od dane, ktoré je stanovené pre energetické výrobky dodávané na účely použitia ako palivo alebo pohonná látka pre leteckú dopravu – Oslobodenie od dane pre palivo poskytnuté prenajímateľom lietadla, ktorý nie je leteckým dopravcom, pričom nájomníci toto lietadlo používajú na ich lety na obchodné účely

Výrok

Článok 14 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane, ktoré toto ustanovenie stanovuje pre energetické výrobky dodávané ako palivo alebo pohonná látka pre iný druh leteckej dopravy ako lietanie na súkromné rekreačné účely, sa nevzťahuje na podnik, akým je podnik v prejednávanej veci, ak prenajíma vlastné lietadlo aj s palivom podnikom, ktorých lety neslúžia priamo na poskytovanie leteckých služieb týmito podnikmi za odplatu.