6.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/10


Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 23. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Tribunal de priemière instance de Namur — Belgicko) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/Belgické kráľovstvo — federálne ministerstvo financií

(Spojené veci C-267/10 a C-268/10) (1)

(Článok 6 ods. 1 ZEÚ - Článok 35 Charty základných práv Európskej únie - Držba a predaj tabaku určeného na fajčenie - Vnútroštátne ustanovenia umožňujúce výber spotrebných daní z tabakových výrobkov - Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

2011/C 232/17

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de priemière instance de Namur

Účastníci konania

Žalobcovia: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo — federálne ministerstvo financií

Vedľajší účastník konania: Belgické kráľovstvo — federálne ministerstvo obrany

Predmet veci

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal de première instance de Namur — Výklad článku 6 ods. 1 prvého pododseku ZEÚ a článku 35 Charty základných práv Európskej únie — Súlad cieľa ochrany ľudského zdravia s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá umožňuje výrobu, dovoz, propagáciu a predaj tabakových výrobkov určených na fajčenie a uznaných ako výrobky, ktoré sú veľmi škodlivé pre zdravie — Platnosť vnútroštátnych ustanovení, ktoré umožňujú výber spotrebných daní z tabakových výrobkov, z hľadiska vyššie uvedených noriem

Výrok

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na otázky položené Tribunal de première instance de Namur (Belgicko) v rozhodnutí z 24. marca 2010.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010.