18.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/22


Uznesenie Súdneho dvora z 2. septembra 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(Vec C-28/10 P) (1)

(Odvolanie - Článok 119 rokovacieho poriadku - Návrhy obsahujúce vady - Zjavná neprípustnosť)

2010/C 346/37

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Mehmet Salih Bayramoglu (v zastúpení: A. Riza, QC)

Ďalší účastníci konania: Európsky parlament (v zastúpení: C. Karamarcos a N. Görlitz, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Balta a E. Finnegan, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 24. septembra 2009, Bayramoglu/Parlament a Rada (T-110/09), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako zjavne neprípustnú žalobu o neplatnosť rozhodnutia Rady 2004/511/ES z 10. júna 2004 o zastúpení ľudu Cypru v Európskom parlamente v prípade urovnania cyperského problému — Žaloba podaná po uplynutí lehoty

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Odvolateľ je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 27.3.2010.