2.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/8


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. mája 2011 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo

(Vec C-479/10) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica 1999/30/ES - Kontrola znečistenia - Limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 v okolitom ovzduší)

2011/C 194/10

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a K. Simonsson, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a C. Meyer-Seitz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 5 ods. 1 smernice Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší (Ú. v. ES L 163, s. 41; Mim. vyd. 15/004, s. 164) — Prekročenie limitných hodnôt pre častice PM10 v okolitom ovzduší v rokoch 2005, 2006 a 2007 v zónach SW 2 a SW 4 a v rokoch 2005 a 2006 v zóne SW 5

Výrok rozsudku

1.

Švédske kráľovstvo si tým, že prekročilo limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 v okolitom ovzduší v rokoch 2005 až 2007 v zónach SW 2 a SW 4 a v rokoch 2005 a 2006 v zóne SW 5, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5 ods. 1 smernice Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší.

2.

Švédske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.