6.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/8


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 16. júna 2011 — Európska komisia/Rakúska republika

(Vec C-10/10) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb kapitálu - Odpočítateľnosť darov poskytnutých zariadeniam povereným výskumnými a vzdelávacími činnosťami - Obmedzenie odpočítateľnosti na dary poskytnuté zariadeniam usadeným na vnútroštátnom území)

2011/C 232/12

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a W. Mölls, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorger, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 56 ES a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, s. 3) — Vnútroštátne právne predpisy podmieňujúce poskytnutie daňovej výhody stanovenej pre dary v prospech výskumných a verejných vzdelávacích zariadení tým, že príjemca darov musí mať sídlo v tuzemsku

Výrok rozsudku

1.

Rakúska republika si tým, že umožnila odpočítateľnosť darov poskytnutých zariadeniam povereným výskumnými a vzdelávacími činnosťami výlučne v prípade, že uvedené zariadenia sú usadené v Rakúsku, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 56 ES a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992.

2.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 13.3.2010.