Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 15. decembra 2009 – Noko Ngele/Komisia

(vec T‑390/09 R)

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Zastavenie konania“

Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Predbežné opatrenia – Predchádzajúce zamietnutie žaloby vo veci samej – Návrh, ktorý sa stal bezpredmetným – Zastavenie konania (článok 279 ZFEÚ) (pozri body 3, 4)

Predmet

Návrh smerujúci k tomu, aby sa nariadili predbežné opatrenia s cieľom zaručiť náhradu ujmy, ktorá údajne vznikla žalobcovi v dôsledku údajne protiprávneho konania člena Komisie a určitých zamestnancov tejto inštitúcie

Výrok

1.

Konanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia sa zastavuje.

2.

Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania.