Rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) z 10. októbra 2012 – Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Rada

(vec T-172/09)

„Dumping – Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Číne – Podpora sťažnosti výrobným odvetvím Spoločenstva – Definícia dotknutého výrobku – Ujma – Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve – Náklady na hlavné suroviny do veľkej miery odrážajúce trhovú hodnotu – Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009]“

1.                     Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Nariadenie, ktorým sa ukladajú antidumpingové clá – Rôzne clá uložené radu podnikov – Prípustnosť obmedzená pre každý podnik na ustanovenia nariadenia, ktoré sa ho týkajú (článok 230 štvrtý odsek ES) (pozri body 21 – 25)

2.                     Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Vyšetrovanie – Voľná úvaha Komisie – Povinnosť Komisie ukončiť konanie v dôsledku poklesu úrovne podpory sťažnosti pod minimálnu hranicu 25 % výroby Spoločenstva – Neexistencia (nariadenie Rady č. 384/96, zmenené a doplnené nariadením č. 1225/2009, článok 5 ods. 4) (pozri bod 42)

3.                     Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Vyšetrovanie – Začatie vyšetrovania sťažnosťou podanou výrobným odvetvím Spoločenstva alebo v jeho mene – Reprezentatívnosť odvetvia Spoločenstva podporujúceho sťažnosť – Výpočet – Metóda (nariadenia Rady č. 3924/91, článok 3 ods. 2, 3 a 4, a č. 384/96, zmenené a doplnené nariadením č. 1225/2009, článok 5 ods. 4) (pozri body 44 – 53)

4.                     Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Vyšetrovanie – Určenie dotknutého výrobku – Faktory, ktoré možno zohľadniť – Voľná úvaha inštitúcií – Súdne preskúmanie – Obmedzenia (nariadenie Rady č. 384/96, zmenené a doplnené nariadením č. 1225/2009, článok 1 ods. 4) (pozri body 58 – 62, 70)

5.                     Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Ujma – Faktory, ktoré sa majú zohľadniť – Pluralita (nariadenie Rady č. 384/96, zmenené a doplnené nariadením č. 1225/2009, článok 3 ods. 2 a 5) (pozri body 85, 91 – 102)

6.                     Právo Európskej únie – Výklad – Metódy – Doslovný, systematický, historický a teleologický výklad – Zohľadnenie odôvodnenia predmetného aktu (pozri body 105 – 107)

7.                     Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Dumpingové rozpätie – Určenie normálnej hodnoty – Dovozy z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom uvedené v článku 2 ods. 7 písm. b) nariadenia č. 384/96 – Uplatnenie pravidiel na krajiny s trhovým hospodárstvom – Reštriktívny výklad [nariadenie Rady č. 384/96, zmenené a doplnené nariadením č. 1225/2009, článok 2 ods. 7 písm. a) a b)] (pozri body 117 – 120, 125 – 127, 130 – 132)

8.                     Súdne konanie – Predloženie nových dôvodov počas súdneho konania – Podmienky – Nový dôvod – Pojem [Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c) a článok 48 ods. 2] (pozri bod 139)

9.                     Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Dumpingové rozpätie – Určenie normálnej hodnoty – Udelenie štatútu podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve – Podmienky – Dôkazné bremeno zaťažujúce výrobcov – Posúdenie dôkazov prislúchajúce inštitúciám – Súdne preskúmanie – Obmedzenia [nariadenie Rady č. 384/96, zmenené a doplnené nariadením č. 1225/2009, článok 2 ods. 7 písm. b) a c)] (pozri body 142 – 145)

Predmet

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, s. 1)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gem-Year Industrial Co. Ltd a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd znášajú vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie a Európskemu inštitútu pre priemyselné spojovacie materiály AISBL.

3.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania.