Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. novembra 2011 – Dennekamp/Parlament

(vec T‑82/09)

„Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa účasti niektorých členov Európskeho parlamentu v systéme doplnkového dôchodkového zabezpečenia – Zamietnutie prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca – Článok 8 písm. b) nariadenia (ES) č. 45/2001 – Prenos osobných údajov“

1.                     Európska únia – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 – Výnimky z práva na prístup k dokumentom – Ochrana súkromia a integrity jednotlivca – Rozsah – Povinnosť posúdenia v súlade s právnou úpravou Únie týkajúcou sa ochrany osobných údajov – Plná uplatniteľnosť ustanovení nariadenia č. 45/2001 na všetky žiadosti o prístup k dokumentom, ktoré obsahujú osobné údaje [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 8, a č. 1049/2001, článok 4 ods. 1 písm. b)] (pozri body 21 – 26, 38 – 40)

2.                     Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Spracovanie týchto údajov inštitúciami a orgánmi Únie – Žiadosť o prístup k dokumentom, v ktorých sú uvedené mená členov Parlamentu zúčastnených na systéme doplnkového dôchodkového zabezpečenia – Osobné údaje – Žiadosť o prístup k uvedeným dokumentom na základe nariadenia č. 1049/2001 – Povinnosť preukázať nevyhnutnosť prenosu uvedených údajov [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 2 písm. a), článok 5 písm. b) a článok 8 písm. b), a č. 1049/2001, článok 4 ods. 1 písm. b)] (pozri body 27 – 30)

Predmet

Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu č. A(2008) 22050 zo 17. decembra 2008 odmietajúceho priznať žalobcovi prístup k určitým dokumentom, ktoré sa týkajú účasti niektorých členov Európskeho parlamentu na systéme doplnkového dôchodkového zabezpečenia

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Gert‑Jan Dennekamp znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskeho parlamentu.

3.

Dánske kráľovstvo, Fínska republika a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) znášajú vlastné trovy konania.