4.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 235/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2012 — Hearst Communications/ÚHVT — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Vec T-344/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva COSMOBELLEZA - Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie medzinárodné slovné a obrazové ochranné známky COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION a THE COSMOPOLITAN SHOW - Nezapísané ochranné známky a obchodné mená COSMO a COSMOPOLITAN - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti medzi ochrannými známkami - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 235/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hearst Communications, Inc. (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Nordemann, C. Czychowski a A. Nordemann-Schiffel, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne C. Bartos, neskôr V. Melgar, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Vida Estética, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: A. I. Alejos Cutuli, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. júna 2009 (vec R 770/2007-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Hearst Communications, Inc. a Vida Estética, SL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Hearst Communications, Inc. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009.