26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. januára 2011 — Häfele/ÚHVT — Topcom Europe (Topcom)

(Vec T-336/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Topcom - Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva a Beneluxu TOPCOM - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť tovarov - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2011/C 63/50

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Häfele GmbH Co. KG (Nagold, Nemecko) (v zastúpení: J. Dönch a M. Eck, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Topcom Europe NV (Heverlee, Belgicko) (v zastúpení: P. Maeyaert, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. júna 2009 (vec R 1500/2008-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Topcom Europe NV a Häfele GmbH Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Häfele GmbH Co. KG je povinný nahradiť trovy konania, vrátane nevyhnutných nákladov vynaložených podnikom Topcom Europe NV v rámci konania pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009.