17.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — skytron energy/ÚHVT (arraybox)

(Vec T-321/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva arraybox - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009)

2012/C 80/24

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: H. J. Omsels a C. Danziger, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Schäffner, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. júna 2009 (vec R 1680/2008-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia arraybox ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť skytron energy GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009.