26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/39


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2012 — A. Loacker/ÚHVT — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Vec T-42/09) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva QUADRATUM - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva LOACKER QUADRATINI - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] - Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009] - Článok 74 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009])

2013/C 26/74

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Taliansko) (v zastúpení: V. Bilardo, C. Bacchini a M. Mazzitelli, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Sempio, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Editrice Quadratum SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: P. Pezzoi, P. Perani a G. Ghisletti, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. októbra 2008 (vec R 34/2008-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi A. Loacker SpA a Editrice Quadratum SpA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

A. Loacker SpA je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2009.