UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 30. novembra 2009

Vec F‑54/09

Giorgio Lebedef

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Riadna dovolenka – Preloženie na polovičný úväzok na účely odborového zastupovania – Nepovolená neprítomnosť – Odpočítanie z nároku na riadnu dovolenku – Článok 60 služobného poriadku – Zjavne nedôvodná žaloba“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou G. Lebedef navrhuje zrušenie rozhodnutí z 15. februára, 1. apríla, 10. apríla, 20. mája a 14. júla 2008 týkajúcich sa odpočítania celkovo 39 dní z jeho nároku na dovolenku pre rok 2008

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Podmienky

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 76)

2.      Úradníci – Zastúpenie – Ochrana zástupcov zamestnancov

(Služobný poriadok úradníkov, príloha II článok 1 šiesty odsek)

1.      Súd je oprávnený posúdiť podľa okolností každého prípadu, či riadny výkon spravodlivosti odôvodňuje odmietnutie zjavne nedôvodnej žaloby podľa článku 76 rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu bez toho, aby predtým rozhodol o námietke neprípustnosti podanej žalovanou. Tak je to v prípade, v akom riešenie prijaté Súdom pre verejnú službu v skoršom rozsudku týkajúcom sa žalobcu je mutatis mutandis, servatis servandis uplatniteľné na prejednávanú vec.

(pozri body 45 a 46)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 20. januára 2009, Klein/Komisia, F‑32/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 20, a tam citovaná judikatúra; 7. júla 2009, Lebedef/Komisia, F‑39/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000

2.      Článok 10 rámcovej dohody z 27. januára 2006 o vzťahoch medzi Komisiou a odborovými a profesijnými organizáciami a článok 1 šiesty odsek prílohy II služobného poriadku majú v zásade ten istý obsah a účel, a to ochranu zástupcov zamestnancov a odlišujú sa v podstate len svojou osobnou pôsobnosťou. Článok 1 šiesty odsek prílohy II služobného poriadku sa totiž vzťahuje na zástupcov stanovených služobným poriadkom a to členov výboru zamestnancov a úradníkov menovaných výborom do orgánov zriadených na základe služobného poriadku, zatiaľ čo článok 10 rámcovej dohody sa týka zástupcov a splnomocnencov odborov.

(pozri bod 49)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Lebedef/Komisia, už citovaný