Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 16. júna 2010 – RANI Slovakia/Hankook Tire Magyarország

(vec C‑298/09)

„Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku – Pristúpenie k Európskej únii – Voľné poskytovanie služieb – Smernica 96/71/ES – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Dočasný zamestnávateľský podnik – Požiadavka sídla na území členského štátu, v ktorom dochádza k poskytovaniu“

1.                     Slobodné poskytovanie služieb – Ustanovenia Zmluvy – Uplatniteľnosť na nové členské štáty – Maďarsko (články 49 až 54 ES; akt o pristúpení z roku 2003, články 2, 53 a 54) (pozri body 37 – 39, bod 1 výroku)

2.                     Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (smernica Európskeho Parlamentu a Rady 96/71, odôvodnenie č. 19 a článok 1 ods. 4) (pozri body 47 – 51, bod 2 výroku)

3.                     Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Dočasné zamestnávateľské podniky (články 49 ES až 54 ES) (pozri body 56 – 58, bod 3 výroku)

Predmet

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Fővárosi Bíróság – Výklad článku 3 písm. c) ES, článkov 49 ES, 52 ES a 54 ES, ako aj smernice Európskeho Parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431) – Vnútroštátna právna úprava vyhradzujúca činnosť podnikov poskytujúcich dočasné zamestnanie iba pre tie spoločnosti, ktoré majú sídlo na území daného členského štátu

Výrok

1.

Články 49 ES až 54 ES nemožno vykladať v tom zmysle, že právna úprava členského štátu týkajúca sa výkonu činnosti podniku poskytujúceho dočasné zamestnanie, ktorá platí k dátumu pristúpenia tohto štátu k Európskej únii, zostáva v platnosti, kým Rada Európskej únie neprijala program alebo smernice na účely vykonania týchto ustanovení s cieľom stanovenia podmienok liberalizácie predmetnej kategórie poskytovania služieb.

2.

Ani odôvodnenie č. 19 smernice Európskeho Parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ani článok 1 ods. 4 tejto smernice nemožno vykladať v tom zmysle, že členský štát môže vyhradiť výkon činnosti podniku poskytujúceho dočasné zamestnanie iba pre spoločnosti so sídlom na vnútroštátnom území alebo priznať im výhodnejšie zaobchádzanie, pokiaľ ide o povolenie predmetnej činnosti, ako je zaobchádzanie priznané podnikom usadeným v inom členskom štáte.

3.

Články 49 ES až 54 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že je v rozpore s nimi právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá vyhradzuje výkon činnosti podniku poskytujúceho dočasné zamestnanie podnikom so sídlom na vnútroštátnom území.