13.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 37/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 2. decembra 2009 — Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

(Vec C-495/09)

2010/C 37/26

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Nokia Corporation

Odporca: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Prejudiciálna otázka

Môže tovar pochádzajúci zo štátov mimo Spoločenstva a označený ochrannou známkou Spoločenstva, ktorý podlieha colnej kontrole v členskom štáte a prepravuje sa z nečlenského štátu do iného nečlenského štátu, predstavovať „napodobeninu“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia 1383/2003/ES (1), ak neexistujú dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že tento tovar bude uvedený na trh v Európskom spoločenstve, či už v súlade s colným režimom alebo prostredníctvom nelegálneho šírenia?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, s. 7; Mim. vyd. 02/013 s. 469).