30.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/33


Žaloba podaná 20. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

(Vec C-455/09)

2010/C 24/61

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: S. Pardo Quintillán a Ł. Habiak, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (1), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 18 tejto smernice,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice 2006/7/ES do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 24. marca 2008.


(1)  Ú. v. EÚ L 64, s. 37.